Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Nowelizacja przepisów dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną

Nowelizacja przepisów dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka
26 lip 2017, 08:14
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

Wracamy do tematu zmian w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Uchwale tej bliżej przyglądamy się też ze względu na rozgrywki sezonu 2017/2018, które rozpoczęły się już w Ekstraklasie i na szczeblu centralnym Pucharu Polski. Wczoraj np. przeprowadzono losowanie PP i poznaliśmy drabinkę do ćwierćfinałów. W poprzednim wpisie na blogu prawosportowe.pl poruszyłem temat walkowerów i protestów.

Zmiany wprowadzone zostały Uchwałą nr VI/93 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Nowe brzmienie otrzymały przepisy § 2 ust. 1-3, określające kompetencje Polskiego Związku Piłki Nożnej w materii prowadzenia rozgrywek i tak:

§ 2

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:

a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako rozgrywki szczebla centralnego, Superpuchar;

b) juniorzy: Centralna Liga Juniorów U-19;

c) juniorzy młodsi – Centralna Liga juniorów U-17;

d) trampkarze – Centralna Liga juniorów U-15;

e) młodzieżowe reprezentacje WZPN.

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa w ust. 1 pkt b) – e) właściwym związkom piłki nożnej.

3. Związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:

a) seniorzy III liga –związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki przemiennie

b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C,

c) Puchar Polski na szczeblu ZPN

d) juniorzy: klubowe mistrzostwa związku piłki nożnej wg odrębnego regulaminu.

Zmianie uległ wynik weryfikacji zawodów walkowerem w futsalu z 0:3 na niekorzyść drużyny na 0:5.

Rozszerzono kompetencje Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN i Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, dodając w § 9 ust. 5 pkt 2) po słowie „Superpucharu” ‘Centralnej Ligi Juniorów U-19”, a to oznacza, że w sprawach dotyczących weryfikacji meczów oraz przy rozpatrywaniu protestów w sprawie zawodów obowiązuje zasada dwuinstancyjności:

2) w rozgrywkach I i II ligi, Pucharu Polski na szczeblu centralnym, Superpucharu, Centralnej Ligi Juniorów U-19, Ekstraligi i I ligi kobiet, Pucharu Polski kobiet, I Polskiej Ligi Futsalu, Halowego Pucharu Polski, Ekstraligi i I ligi Futsalu kobiet pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;

Nowe brzmienie otrzymały kolejne przepisy kompetencyjne czyli przepoisy § 9 ust. 5 pkt 5-7:

5) w rundzie jesiennej i wiosennej rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 i Centralnej Ligi Juniorów U-15, prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone związki piłki nożnej, pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN;

6) w rundzie finałowej rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 i Centralnej Ligi Juniorów U-15, pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;

7) w rozgrywkach młodzieżowych reprezentacji WZPN, prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone związki piłki nożnej, pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN;

Rewolucyjna wręcz zmiana dotyczy przepisów § 10, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

1. Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN lub ZPN.

2. Podczas meczów rozgrywanych w ramach rozgrywek o których mowa w § 2 ust 1 i 4[i] oraz w § 2a ust. 1 pkt a), b) i d)[ii] może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

3. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i nie mogą być zmienione.

4. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.

Znowelizowano też § 12 ust. 3 Uchwały w sprawie organizacji rozgrywek w ten sposób, że:

W rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi i Pucharu Polski na szczeblu centralnym, na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:

a) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,

b) Lekarz, posiadający licencję PZPN,

c) Trener bramkarzy,

d) Trener przygotowania fizycznego,

e) Drugi asystent trenera,

f) Kierownik drużyny,

g) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,

h) Masażysta,

i) Drugi masażysta,

j) Sprzętowy.

Dodatkowo teraz, jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego może otrzymać dodatkowe trzy miejsca dla swego sztabu, na których mogą zasiadać wyłącznie osoby wskazane w pkt. a) - j). Jeżeli ławki rezerwowych nie zawierają więcej miejsc siedzących, co do zasady, dodatkowe miejsca muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. Do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób do pełnienia określonej funkcji upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny zawodów.

Nowe brzmienie otrzymał też § 12 ust. 7: Liczbę dopuszczalnych wymian zawodników określają regulaminy poszczególnych rozgrywek, z zastrzeżeniem zasad określonych w Przepisach Gry i Postanowieniach PZPN do Przepisów Gry. Ten przepis pozwala wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej wprowadzać inne niż wynika to z przepisów tej Uchwały limity dopuszczalnych zmian podczas meczu.

Zmieniły się też przepisy § 24 dotyczące kwestii orzeczeń lekarskich i zdrowia zawodników, ale o tym już w kolejnym wpisie.

 



[i] § 2 Uchwały

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:

a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako rozgrywki szczebla centralnego, Superpuchar;

b) juniorzy Centralna Liga Juniorów U-19;

c) juniorzy młodsi – Centralna Liga juniorów U-17;

d) trampkarze – Centralna Liga juniorów U-15;

e) młodzieżowe reprezentacje WZPN.

4. Ekstraklasa SA prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn Ekstraklasy oraz jest upoważniona do prowadzenia rozgrywek o Puchar Ekstraklasy.

[ii] § 2 a Uchwały

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących klasach:

a) Ekstraliga,

b) I liga,

d) Puchar Polski na szczeblu centralnym,

….



 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane




Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE