ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Nazwa jako dobro osobiste klubu sportowego

Maciej Żyłka w swoim wczorajszym wpisie przedstawił zagadnienie związane z dobrami osobistymi, wskazując m.in., ze ich ochrona przysługuje również osobom prawnym. W dzisiejszym tekście chciałbym mówić przykład naruszenia nazwy jako dobra osobistego klubu sportowego.

Jak wskazano we wczorajszym tekście, dobrem osobistym osoby prawnej może być również jej nazwa. Jednym z przykładów jego naruszenia jest bezprawne używanie nazwy osoby prawnej przez inny podmiot. Jakiś czas temu zgłosili się do nas przedstawiciele klubu sportowego, wskazując, iż człon jego nazwy wykorzystywany jest bez jego zgody zarówno w dokumentach jak i przez spikera podczas oficjalnych spotkań innego klubu z tego samego miasta, co miało wprowadzać w błąd zarówno kibiców jak i osoby zainteresowane szkoleniem w klubie. Niezależnie od roszczeń przysługujących na gruncie przepisów o nieuczciwej konkurencji, nasz klient chciał uzyskać informacje, czy działania konkurencyjnego podmiotu stanowiły naruszenie jego dóbr osobistych na gruncie kodeksu cywilnego.

Odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Należy w tym momencie podkreślić, powołując się na stanowisko doktryny[1], że treść prawa do nazwy obejmuje wyłączność używania określonego oznaczenia w zakresie wszelkich czynności umożliwiających identyfikację i indywidualizację osoby prawnej w obrocie prawnym. Nazwa osoby prawnej pełni bowiem przede wszystkim funkcję odróżniającą oraz identyfikującą osobę prawną w stosunkach zewnętrznych. Co więcej, samo słowo zaczerpnięte z cudzej nazwy może samo w sobie posiadać zdolność indywidualizowania podmiotu uprawnionego i tym samym należy uznać, że stanowi jego dobre osobiste. Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że naruszenie nazwy osoby prawnej jako jej dobra osobistego może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części. Wystarczy, że ta część spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie w od innych podmiotów, dlatego, że tworzące część nazwy oznaczenie ma samo w sobie dostateczną moc dystynktywną (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1998 r. II CKN 25/98).

Użycie przez klub cudzego członu nazwy w zakresie prowadzonej przez siebie działalności należało w związku z tym uznać za naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej, co umożliwia skorzystanie ze środków prawnych określonych w art. 24 k.c. Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem. w razie naruszenia dóbr osobistych poszkodowany może żądać od osoby, która się go dopuściła, dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Mają to być takie czynności, które według powszechnie przyjętych poglądów i opinii danego środowiska stanowią ekwiwalent wyrządzonej krzywdy w tym znaczeniu, że niejako niwelują jej skutki. Działaniem takim może być m.in. wystosowanie za pośrednictwem prasy lokalnej oświadczenia, wyrażającego ubolewanie związane z wcześniejszym naruszeniem dóbr osobistych pokrzywdzonego podmiotu.

Pamiętajmy, że sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych nie są jedynie teoretycznymi zagadnieniami prawnymi. Coraz częściej stają się one bowiem przedmiotem sporów, które ostatecznie trafiają na wokandę. Co więcej, sprawy te nie muszą dotyczyć jedynie kwestii obraźliwych wpisów w mediach społecznościowych, lecz mogą obejmować inne bezprawne działania, na co wskazano również w dzisiejszym tekście.[1] Tak m.in. Agnieszka Kubiak-Cyrul, Dobra osobiste osób prawnych, s.147-148

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustawach. Wprowadziła ona dodatkowe obowiązki w zakresie wpisu członków Zarządu do KRS. Z uwagi na fakt, ze zmiany będą dotyczyć zarówno związków sportowych  jak i znacznej części klubów, warto wskazać na główne założenia wprowadzonych  przepisów.

Opublikowane w

Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Obserwując doniesienia medialne niejednokrotnie usłyszeć możemy wypowiedzi dotyczące poziomu współpracy w strukturach organizacji sportowych. W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić prawne aspekty współdziałania w polskich związkach sportowych z uwzględnieniem Kodeksu Dobrego Zarządzania  dla PZS,

Opublikowane w

Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie finansowe polskiego związku sportowego?

Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie obowiązkom sprawozdawczym w polskich związkach sportowych. Z naszej praktyki jednoznacznie wynika, że w dalszym ciągu organizacje te mają problemy z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.