Tu jesteś: Blog użytkowników >Meandry organizacji masowej imprezy sportowej

Meandry organizacji masowej imprezy sportowej

Patryk Masłowski

Patryk Masłowski
27 lip 2016, 20:45
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

Często z ust dziennikarzy sportowych padają opinie, iż organizowane w Polsce mecze, turnieje czy rozgrywki ligowe są już uznanym w świecie „produktem”. Pod pojęciem „produktu” należy rozumieć wszystkie składowe jakie zawierają się w definicji imprezy masowej o charakterze sportowym, czyli używając terminologii ustawowej – masowej imprezy sportowej.

To co widz ogląda na szklanym ekranie niestety coraz częściej nijak się ma do naszej powszechnej rzeczywistości związanej, w głównej mierze, z lokalnymi wydarzeniami niższej rangi. Tym wpisem chciałbym, aby Czytelnik mógł jak najbardziej „wejść” w rolę organizatora halowego wydarzenia sportowego i zrozumieć niuanse procedur, które muszą być spełnione.
Stopień sformalizowania ścieżki jaką musi przejść organizator masowej imprezy sportowej jest na tyle wysoki, że potrafi zniechęcić podmiot, który odpowiada za zorganizowanie meczu czy turnieju, do nadania mu statusu imprezy masowej. Oczywiście takie zjawisko występuje, w głównej mierze, w sporcie profesjonalnym na niższym szczeblu lub w sporcie amatorskim. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż na takich widowiskach organizator z różnych powodów nie przewiduje udziału wskazanej w art. 3 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2139) – (dalej u.b.i.m.) - minimalnej wymaganej liczby uczestników, czyli co najmniej 300 widzów. Takie postępowanie nie zawsze wynika z obserwacji popularności danej dyscypliny w regionie, w którym planowany jest mecz, turniej etc., lecz również z obawy organizatorów przed przejściem całej formalnej procedury, która finalnie kończy się udzieleniem l ub odmową otrzymania zezwolenia na przeprowadzenie masowej imprezy sportowej. W rezultacie zdarzają się przypadki, gdy organizator imprezy sportowej, z powodu nie nadania jej statusu masowej, udostępnia 299 miejsc dla publiczności, pomimo iż zainteresowanie danym wydarzeniem jest wielokrotnie wyższe.

Kolejne kroki prawne jakie zobowiązany jest wykonać organizator, w celu uzyskania takowego zezwolenia, uregulowane są w V rozdziale u.b.i.m. Nie jest moim celem cytowanie kolejnych artykułów zawartych w rozdziale zatytułowanym „Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej”, lecz chciałbym przybliżyć w skrócie przepisy jakie ustawodawca kieruje do potencjalnego organizatora masowej imprezy sportowej.

Pierwszym zadaniem organizatora jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej do właściwego miejscowo (ze względu na lokalizację planowanego wydarzenia sportowego) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 25 ust.1 pkt. 1 cyt. ustawy). Taki wniosek powinien zostać złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia owego wydarzenia. Ustawodawca nowelizując w 2015 roku u.b.i.m. w art. 25 dodał ust. 1a, który zakłada możliwość skrócenia tego okresu do 14 dni, ale tylko w „wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach”, czyli najczęściej chodzi o sytuacje, gdy kwestia zorganizowania imprezy masowej wynikła nagle, niespodziewanie, a jej charakter „odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu”.

Wniosek składany wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta powinien zawierać szereg informacji dotyczących między innymi:
• graficznego planu obiektu, w którym chcemy zorganizować masową imprezę sportową (szczegółowo opisane w art. 26 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy),
• instrukcji działania na wypadek powstania jakiegokolwiek zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy masowej (którą organizator musi dostarczyć najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem masowej imprezy sportowej),
• służby porządkowej i służby informacyjnej, która będzie obsługiwała wskazane wydarzenie oraz ilości miejsc przeznaczonych dla uczestników imprezy masowej, a także dane osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa,
• harmonogramu udostępnienia obiektu uczestnikom imprezy masowej,
• jeżeli wniosek dotyczy imprezy cyklicznej (np. rozgrywki ligowe) to również jej terminarz.

Równocześnie organizator na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 zobowiązany jest złożyć wniosek do właściwego miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, a także do dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego - w celu uzyskania opinii o niezbędnej wielkości sił oraz środków, które są konieczne do zabezpieczenia danej masowej imprezy sportowej, a także zastrzeżeniach związanych ze stanem technicznym obiektu oraz potencjalnych zagrożeniach wynikających z charakteru wydarzenia. W art. 25 ust. 2 u.b.i.m. zostały wymienione załączniki jakie organizator jest zobowiązany złożyć wraz z omawianym wnioskiem. Następnie organizator uzyskane opinie zobligowany jest dołączyć do wniosku uregulowanego w art. 25 ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy (opisanego we wcześniejszym akapicie), nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imp rezy masowej.

Kolejne czynności organizatora masowej imprezy sportowej są uzależnione od działań i decyzji wspomnianych powyżej organów administracji publicznej.

Reasumując podkreślić należy, iż mimo różnych wątpliwości prawnych, jakie budzi część zapisów przedmiotowej ustawy, a które były już szeroko komentowane również na tym blogu, że ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych jest ze względu na przeznaczenie społeczne bardzo ważnym aktem normatywnym w naszym systemie prawnym. Z drugiej strony należy również zrozumieć organizatorów wszelakich zawodów sportowych niższej rangi, iż ze względu na stopień sformalizowania drogi jaką mają oni do przebycia w celu uzyskania statusu masowej imprezy sportowej, często nie decydują się na takie przedsięwzięcie, rezygnując nota bene z większych zysków z tytułu sprzedanych biletów na dane wydarzenie i niestety z powszechniejszego popularyzowania dyscyplin sportowych, na rzecz zdecydowanie mniejszego obciążenia pracą i odpowiedzialnością wynikającą ze statusu imprezy masowej. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE