ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Licencje trenerskie w polskiej piłce nożnej po zmianach cz. 2

W poprzednim blogu pisałem o Adult chat room submissive women, a dziś pora na omówienie między innymi trybu i warunków ubiegania się o licencję. Zapraszam do lektury!

Zgodnie z art. 6 Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, osoba ubiegająca się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej składa wniosek, za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24.

Wniosek taki ma zawierać:

1.imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail wnioskodawcy,

2.określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

3.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4.zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej,

5. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej.

Do wniosku sporządzonego zgodnie z powyższymi przepisami należy również – na mocy art. 7 Uchwały nr IV/63  – dołączyć:

1.skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji,

2.skany zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN – minimum 15 h z 3 ostatnich lat,

3.skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne 6 miesięcy od daty wystawienia,

4.skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego.

Gdzie kierować wnioski?

Wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy składać do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, natomiast wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B należy składać do właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów.

Licencje trenerskie są przyznawane lub przedłużane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Jeżeli chodzi o tryb zwyczajny, to licencje przyznawane są wg zasad ogólnym przez Polski Związek Piłki Nożnej lub wojewódzkie związki piłki nożnej, w zależności od rodzaju licencji.

W świetle przepisu art. 10 Uchwały nr IV/63, o przyznaniu lub przedłużeniu, odmowie przyznania lub przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B – decyduje – w formie decyzji – Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, działający w ramach Komisji Technicznej PZPN, na podstawie jej regulaminu.

Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN przed datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnych terminach: do dnia 30 czerwca danego roku lub do dnia 31 grudnia danego roku.

Wnioski składane przed dniem 30 czerwca danego roku będą rozpatrywane przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w terminie do dnia 15 lipca danego roku, zaś wnioski składane do dnia 31 grudnia – do dnia 15 stycznia kolejnego roku.

Procedura taka będzie obowiązywać do 31 grudnia 2019 roku, a od 1 stycznia 2020 roku w trybie zwyczajnym licencje będą przyznawane jeden raz do roku. Wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym będzie wówczas trzeba złożyć przed datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Z kolei, wnioski złożone poza terminami, o których mowa w ust.1-3, będą rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym.

Na mocy przepisów art. 12 Uchwały, licencje są przyznawane lub przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia. Natomiast, absolwenci wszystkich kursów trenerskich otrzymują licencje trenerskie na okres minimum 3 lat pod warunkiem terminowego ukończenia kursu, z terminem ważności licencji do dnia 31 grudnia.

Na podstawie decyzji o przyznaniu/przedłużeniu licencji trenerskiej, PZPN wydaje Identyfikator Licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, który jest zgodny ze wzorami zawartymi w Dyrektywach UEFA do Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich, zgodnie z wzorami zawartymi w załączniku nr 2 do Uchwały nr IV/63. Identyfikator licencji trenerskiej wykonany jest z plastiku i opatrzony jest na stronie przedniej logo UEFA i PZPN, nazwą kategorii licencji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności licencji, a na stronie tylnej podpisem Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN.

A jak wygląda procedura przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej w trybie zwykłym przez  wojewódzki związek piłki nożnej?

Zgodnie z przepisem art. 14 Uchwały, o przyznaniu lub przedłużeniu, odmowie przyznania lub przedłużenia licencji: UEFA B, Futsal C, Goalkeeper B, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B – decyduje – w formie decyzji – właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów na podstawie regulaminu.

Wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów przed datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnych terminach: do dnia 30 czerwca danego roku lub do dnia 31 grudnia danego roku. Wnioski złożone do dnia 30 czerwca danego roku będą rozpatrzone przez właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów w terminie do dnia 15 lipca danego roku, a wnioski złożone do dnia 31 grudnia – do dnia 15 stycznia kolejnego roku.

Tu również procedura przyznawania lub przedłużania licencji trenerskich w trybie zwykłym dwa razy w roku będzie obowiązywać do 31 grudnia 2019 roku. Po 1 stycznia 2020 roku w trybie zwyczajnym licencje będą przyznawane jeden raz do roku. Wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć przed datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Wnioski złożone poza terminami będą natomiast rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym.

Licencje w tym trybie są przyznawane lub przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia, absolwenci wszystkich kursów trenerskich otrzymują licencje trenerskie na okres minimum 3 lat, pod warunkiem terminowego ukończenia kursu, z terminem ważności licencji do dnia 31 grudnia.

Zgodnie z art. 17 Uchwały, na podstawie decyzji o przyznaniu lub przedłużeniu licencji trenerskiej, Wojewódzki ZPN wydaje Identyfikator Licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały. Identyfikator Licencji trenerskiej wykonany jest z plastiku i opatrzony jest na stronie przedniej logo UEFA i PZPN (w przypadku UEFA B), zaś w pozostałych przypadkach logotypem PZPN, nazwą kategorii licencji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności licencji, a na stronie tylnej podpisem Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Uchwały, opłaty za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej pobierane są za okres maksymalnie 3 lat, a zgodnie z ust. 2, za przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie zwyczajnym obowiązują opłaty lub licencje wydawane są bezpłatnie, zatem:

– Za przyznanie lub przedłużenie licencji wydawanej przez PZPN:

UEFA PRO – bezpłatnie

UEFA A – bezpłatnie

UEFA Elite Youth A – bezpłatnie

UEFA Goalkeeper A – bezpłatnie

UEFA Futsal B – bezpłatnie

– Za przyznanie lub przedłużenie licencji wydawanej przez poszczególne wojewódzkie związki piłki nożnej:

UEFA B – 300 zł

UEFA Futsal B – 300 zł

Futsal C – 150 zł

UEFA C / Grassroots C -150 zł

Grassroots D – 75 zł

PZPN A – 300 zł

PZPN B – 150 zł

Koszty administracyjne wydania licencji (obsługa, wydruk, przesyłka) ponosi Polski Zwiżek Piłki Nożnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przekształcenie OSiR w spółkę kapitałową

Na terenie całej Polski licznie i pod różnymi nazwami działają tzw. Ośrodki Sportu i Rekreacji. W dzisiejszym wpisie poruszymy temat możliwości optymalizacji funkcjonowania OSiR przekształcając go w spółkę kapitałową.

Opublikowane w

Czy e-sport to sport?

Na dziś, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaplanowano ogólnopolską konferencję naukową „Prawne aspekty e-sportu”. Temat modny,  na czasie – tym bardziej żałuję, że inne obowiązki nie pozwoliły mi wziąć bezpośredniego udziału.

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Hd amatuer sex

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką ochrony danych osobowych, specjalnie dla Naszych użytkowników – wraz z Kancelarią Dauerman i portalem wszystkodlaklubu.pl przygotowaliśmy webinarium poświęcone tematyce RODO SPORT.

Opublikowane w

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej cz. 2

W poprzednim odcinku przedstawiłem m.in. zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz rodzaje kar w polskiej piłce ręcznej. Dziś, pora na omówienie przepisów części szczególnej Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP, czyli poszczególnych rodzajów wykroczeń.

Opublikowane w

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej

W poprzednich kilku odcinkach omawiałem regulacje dyscyplinarne w polskiej siatkówce. Dziś pora na przepisy dyscyplinarne obowiązujące w piłce ręcznej. Podobnie jak wcześniej w przypadku koszykówki i piłki siatkowej skoncentruję się na zakresach odpowiedzialności, definicji wykroczenia dyscyplinarnego i rodzajach wykroczeń czyli części szczególnej regulacji dyscyplinarnych. Nie będę szczegółowo omawiać postępowania dyscyplinarnego, bowiem to bardzo szerokie zagadnienie, na osobne publikacje i artykuły.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.