ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Licencje trenerskie w polskiej piłce nożnej po zmianach cz. 2

W poprzednim blogu pisałem o rodzajach licencji trenerskich w polskiej piłce nożnej oraz wymogach formalnych, co do osób, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje trenerów, po ostatnich zmianach przepisów, a dziś pora na omówienie między innymi trybu i warunków ubiegania się o licencję. Zapraszam do lektury!

Zgodnie z art. 6 Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, osoba ubiegająca się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej składa wniosek, za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24.

Wniosek taki ma zawierać:

1.imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail wnioskodawcy,

2.określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

3.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4.zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej,

5. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej.

Do wniosku sporządzonego zgodnie z powyższymi przepisami należy również – na mocy art. 7 Uchwały nr IV/63  – dołączyć:

1.skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji,

2.skany zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN – minimum 15 h z 3 ostatnich lat,

3.skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne 6 miesięcy od daty wystawienia,

4.skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego.

Gdzie kierować wnioski?

Wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy składać do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, natomiast wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B należy składać do właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów.

Licencje trenerskie są przyznawane lub przedłużane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Jeżeli chodzi o tryb zwyczajny, to licencje przyznawane są wg zasad ogólnym przez Polski Związek Piłki Nożnej lub wojewódzkie związki piłki nożnej, w zależności od rodzaju licencji.

W świetle przepisu art. 10 Uchwały nr IV/63, o przyznaniu lub przedłużeniu, odmowie przyznania lub przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B – decyduje – w formie decyzji – Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, działający w ramach Komisji Technicznej PZPN, na podstawie jej regulaminu.

Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN przed datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnych terminach: do dnia 30 czerwca danego roku lub do dnia 31 grudnia danego roku.

Wnioski składane przed dniem 30 czerwca danego roku będą rozpatrywane przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w terminie do dnia 15 lipca danego roku, zaś wnioski składane do dnia 31 grudnia – do dnia 15 stycznia kolejnego roku.

Procedura taka będzie obowiązywać do 31 grudnia 2019 roku, a od 1 stycznia 2020 roku w trybie zwyczajnym licencje będą przyznawane jeden raz do roku. Wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym będzie wówczas trzeba złożyć przed datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Z kolei, wnioski złożone poza terminami, o których mowa w ust.1-3, będą rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym.

Na mocy przepisów art. 12 Uchwały, licencje są przyznawane lub przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia. Natomiast, absolwenci wszystkich kursów trenerskich otrzymują licencje trenerskie na okres minimum 3 lat pod warunkiem terminowego ukończenia kursu, z terminem ważności licencji do dnia 31 grudnia.

Na podstawie decyzji o przyznaniu/przedłużeniu licencji trenerskiej, PZPN wydaje Identyfikator Licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, który jest zgodny ze wzorami zawartymi w Dyrektywach UEFA do Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich, zgodnie z wzorami zawartymi w załączniku nr 2 do Uchwały nr IV/63. Identyfikator licencji trenerskiej wykonany jest z plastiku i opatrzony jest na stronie przedniej logo UEFA i PZPN, nazwą kategorii licencji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności licencji, a na stronie tylnej podpisem Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN.

A jak wygląda procedura przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej w trybie zwykłym przez  wojewódzki związek piłki nożnej?

Zgodnie z przepisem art. 14 Uchwały, o przyznaniu lub przedłużeniu, odmowie przyznania lub przedłużenia licencji: UEFA B, Futsal C, Goalkeeper B, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B – decyduje – w formie decyzji – właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów na podstawie regulaminu.

Wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów przed datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnych terminach: do dnia 30 czerwca danego roku lub do dnia 31 grudnia danego roku. Wnioski złożone do dnia 30 czerwca danego roku będą rozpatrzone przez właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów w terminie do dnia 15 lipca danego roku, a wnioski złożone do dnia 31 grudnia – do dnia 15 stycznia kolejnego roku.

Tu również procedura przyznawania lub przedłużania licencji trenerskich w trybie zwykłym dwa razy w roku będzie obowiązywać do 31 grudnia 2019 roku. Po 1 stycznia 2020 roku w trybie zwyczajnym licencje będą przyznawane jeden raz do roku. Wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć przed datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Wnioski złożone poza terminami będą natomiast rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym.

Licencje w tym trybie są przyznawane lub przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia, absolwenci wszystkich kursów trenerskich otrzymują licencje trenerskie na okres minimum 3 lat, pod warunkiem terminowego ukończenia kursu, z terminem ważności licencji do dnia 31 grudnia.

Zgodnie z art. 17 Uchwały, na podstawie decyzji o przyznaniu lub przedłużeniu licencji trenerskiej, Wojewódzki ZPN wydaje Identyfikator Licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały. Identyfikator Licencji trenerskiej wykonany jest z plastiku i opatrzony jest na stronie przedniej logo UEFA i PZPN (w przypadku UEFA B), zaś w pozostałych przypadkach logotypem PZPN, nazwą kategorii licencji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności licencji, a na stronie tylnej podpisem Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Uchwały, opłaty za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej pobierane są za okres maksymalnie 3 lat, a zgodnie z ust. 2, za przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie zwyczajnym obowiązują opłaty lub licencje wydawane są bezpłatnie, zatem:

– Za przyznanie lub przedłużenie licencji wydawanej przez PZPN:

UEFA PRO – bezpłatnie

UEFA A – bezpłatnie

UEFA Elite Youth A – bezpłatnie

UEFA Goalkeeper A – bezpłatnie

UEFA Futsal B – bezpłatnie

– Za przyznanie lub przedłużenie licencji wydawanej przez poszczególne wojewódzkie związki piłki nożnej:

UEFA B – 300 zł

UEFA Futsal B – 300 zł

Futsal C – 150 zł

UEFA C / Grassroots C -150 zł

Grassroots D – 75 zł

PZPN A – 300 zł

PZPN B – 150 zł

Koszty administracyjne wydania licencji (obsługa, wydruk, przesyłka) ponosi Polski Zwiżek Piłki Nożnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Brak trenera z licencją podczas meczu

Poprzednio pisałem o przypadku ukarania grającego trenera czerwoną kartką i konsekwencjach takiego czynu. Dziś o jeszcze jednym przypadku będącym często przedmiotem orzeczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej i też dotyczącym trenera, ale już nie tylko grającego trenera, ale każdego szkoleniowca, czyli o przypadku „trenera bez licencji”.

Czytaj dalej Brak trenera z licencją podczas meczu

Opublikowane w

Treningi i kwalifikacje w F1

W najbliższy weekend odbędzie się jeden z najpopularniejszych wyścigów w całym kalendarzu mistrzostw Formuły 1. Mowa o rywalizacji rozgrywanej na miejskich ulicach malowniczo położonego Monako. Z uwagi na charakterystykę trasy, wyprzedzanie tam jest manewrem wyjątkowo trudnym. O końcowym wyniku niejednokrotnie decyduje z jednej strony właściwa strategia postojów w alei serwisowej, natomiast z drugiej wyniki w kwalifikacjach. Dlatego też w dzisiejszym artykule chciałbym poświęcić uwagę procedurom związanym z kwalifikacjami do wyścigu oraz treningami bezpośrednio je poprzedzającymi. Jak zwykle, nieocenione przy analizie zagadnienia będą Regulacje Sportowe F1[1].

Czytaj dalej Treningi i kwalifikacje w F1

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Brak trenera z licencją podczas meczu

Poprzednio pisałem o przypadku ukarania grającego trenera czerwoną kartką i konsekwencjach takiego czynu. Dziś o jeszcze jednym przypadku będącym często przedmiotem orzeczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej i też dotyczącym trenera, ale już nie tylko grającego trenera, ale każdego szkoleniowca, czyli o przypadku „trenera bez licencji”.

Czytaj dalej Brak trenera z licencją podczas meczu

Opublikowane w

Kara dla grającego trenera

W ostatnim artykule pisałem o zwolnieniu młodzieżowych drużyn piłkarskich z opłat przez Polski Związek Piłki Nożnej, czyli opłat ponoszonych przez kluby na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, a związanych z uczestnictwem w rozgrywkach w zakresie: opłaty za udział w rozgrywkach, rejestracji, potwierdzania oraz uprawniania zawodników. Dziś będzie mowa również o „małej piłce”, bowiem ostatnio usłyszałem o przypadku, w którym zawodnik, pełniący jednocześnie funkcję trenera został ukarany przez sędziego wykluczeniem z meczu (czerwoną kartką) i tu powstaje pytanie czy może w następnym meczu usiąść na ławce jako trener?

Czytaj dalej Kara dla grającego trenera

Opublikowane w

Zwolnienie młodzieżowych drużyn piłkarskich z opłat

W poprzednim odcinku pisałem o zmianach zasad awansu w ligach szczebla centralnego w Polsce. Wprowadziła je Uchwała nr IV/71 z dnia 19 kwietnia 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia zasad awansów i spadków klubów Ekstraklasy, I i II ligi od sezonu 2019/2020. Na tym samym posiedzeniu podjęto również uchwałę o zwolnieniu klubów uczestniczących w rozgrywkach dziewcząt i chłopców w kategoriach: Skrzat, Żak, Orlik, Młodzik, Trampkarz, Junior Młodszy i Junior z obowiązku ponoszenia na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach w zakresie: opłaty za udział w rozgrywkach, rejestracji, potwierdzania oraz uprawniania zawodników.

Czytaj dalej Zwolnienie młodzieżowych drużyn piłkarskich z opłat

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.