Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Kursy trenerskie w piłce nożnej po nowemu

Kursy trenerskie w piłce nożnej po nowemu

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka
16 cze 2017, 09:09
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot. Fotolia

Nie dawniej jak wczoraj, pisałem na blogu prawosportowe.pl o zmianach w zakresie licencji trenerskich obowiązujących w polskiej piłce nożnej. Po nowemu zorganizowane zostaną też kursy trenerskie, a ich organizację regulują od niedawna przepisy Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej zgodnie z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA.

Cel uchwały zawarty został w § 1 ust. 1 Uchwały nr V/75: celem uchwały jest prowadzenie w Polskim Związku Piłki Nożnej kursów kształcenia trenerów piłki nożnej w systemie organizacyjnym zgodnym z wymogami Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich oraz Karty Grassroots UEFA. Natomiast przepis ust. 2 przyznaje Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej wyłączność na prowadzenie kursów kształcenia trenerów w ramach Programu Kształcenia Trenerów UEFA (zwanym dalej: PKT UEFA) oraz wydawanie dyplomów i licencji kategorii: UEFA PRO, UEFA ELITE YOUTH A, UEFA A, UEFA B+A, UEFA B i A ZINTEGROWANY, UEFA GOALKEEPER A, UEFA B, UEFA B WYRÓWNAWCZY, UEFA FUTSAL B, GOALKEEPER B, GRASROOTS C, FUTSAL C i GRASSROOTS D.

Polski Związek Piłki Nożnej może udzielić jednorazowej zgody na organizację kursu kształcenia trenerów: UEFA A, UEFA B i A ZINTEGROWANY, UEFA B, UEFA B WYRÓWNAWCZY, UEFA FUTSAL B, GOALKEEPER B, GRASROOTS C, FUTSAL C, GRASSROOTS D - Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej pod warunkiem, że pełny nadzór nad organizacją i realizacją programu w/w kursów przysługuje zgodnie z wymogami Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich oraz niniejszej Uchwały - Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. Takie uprawnienie wynika z § 1 ust. 3 Uchwały nr V/75. Wojewódzkie związki piłki nożnej mają natomiast obowiązek przygotowania i zarejestrowania w Extranet24 rocznego planu kursów.

Inną ważną zasadą dotyczącą kursów trenerskich po nowemu jest stuprocentowa obecność na zajęciach: co do zasady, wymagane jest, aby uczestnik był obecny na 100% zajęć kursu trenerskiego organizowanego na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Na pisemną i uzasadnioną prośbę organizator kursu może zezwolić uczestnikowi na odrobienie opuszczonych części kursu pod warunkiem, że łączna nieobecność nie przekracza 10%. Wszystkie opuszczone zajęcia muszą zostać odrobione w ciągu dwóch lat i nie mogą zostać rozdzielone na więcej niż jeden kurs dodatkowy.

Dyplomy i licencje są wydawane bezpłatnie osobom, które ukończyły kurs oraz zdały egzamin końcowy na okres minimum 3 lat, do 31 grudnia danego roku. Uczestnicy mają prawo do dwukrotnej poprawki egzaminu końcowego w przeciągu 2 lat od daty pierwotnego egzaminu końcowego. Koszt pierwszego egzaminu poprawkowego wynosi 5% opłaty za dany kurs, a drugiego 10% opłaty za kurs.

W przypadku niezaliczenia egzaminów końcowych, kandydat musi ponownie ukończyć kurs. Okres ważności licencji biegnie od daty zakończenia kursu w którym ta osoba uczestniczyła. Z kolei na podstawie przepisu § 1 ust.10, zasady odbywania stażów trenerskich określa każdorazowo organizator kursu.

Nadzór organizacyjno-merytoryczny kursów kształcenia trenerów sprawuje PZPN, a precyzując to: organem Polskiego Związku Piłki Nożnej nadzorującym program kształcenia trenerów i udzielającym zgody na organizację kursów kształcenia trenerów jest Komisja Techniczna PZPN oraz działający w jej ramach Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. Natomiast nadzór nad zgodną z wymogami PKT UEFA realizacją kursów trenerskich, organizowanych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, sprawują osoby wyznaczane przez PZPN - w ramach przeprowadzanych hospitacji. Osoby hospitujące są zobowiązane do złożenia do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN raportu z odbytej hospitacji w terminie do 7 dni po jej przeprowadzeniu, zgodnie z regulaminem.

Z tytułu przeprowadzanych hospitacji, konsultacji organizacyjno-merytorycznych oraz złożonego raportu, przedstawicielowi PZPN, dokonującemu hospitacji przysługuje zwrot kosztów podróży oraz ekwiwalent w wysokości 600 zł za każdy dzień hospitacji. Powyższe koszty są pokrywane przez PZPN. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT, kwota ta jest powiększona o wysokość tego podatku (§ 2 Uchwały nr V/75).

Z kolei przepisy § 3 Uchwały regulują zakres kwalifikacji kadry wykładowców na kursach kształcenia trenerów. Zgodnie z art. 19 Konwencji Trenerskiej UEFA, na każdym kursie organizowanym w ramach PKT UEFA mogą wykładać wyłącznie osoby stanowiące wykwalifikowaną kadrę Trenerów Edukatorów. Kwalifikowany Trener Edukator jest upoważniony do prowadzenia wykładów na wszystkich kursach w ramach Programu Kursów Trenerskich UEFA i PZPN. Dla uzyskania statusu kwalifikowanego Trenera Edukatora niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 1. legitymowanie się znacznym doświadczeniem i dorobkiem w pracy trenerskiej,
 2. wykazanie się aktywnością w sferze kształcenia i dokształcania kadr trenerskich,
 3. posiadanie ważnej licencji trenera UEFA PRO, UEFA ELITE YOUTH A lub UEFA A,
 4. ukończenie kursu dla Trenerów Edukatorów,
 5. posiadanie ważnej licencji Trenera Edukatora.

Licencja Trenera Edukatora jest wydawana po zakończonym kursie dla Trenerów Edukatorów organizowanym przez PZPN lub UEFA i ważna przez minimum 3 lata - do 31 grudnia danego roku. W celu przedłużenia licencji Trenera Edukatora wnioskodawca jest zobowiązany do udziału w specjalistycznym kursie dla Trenerów Edukatorów organizowanym przez UEFA lub PZPN w wymiarze min. 20 godz. (raz na 3 lata). Komisja Techniczna PZPN na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, może zezwolić na prowadzenie wykładów na kursach trenerskich PZPN przez wykładowców nie posiadających wymaganych licencji UEFA i nieposiadających licencji Trenera Edukatora.

I na koniec dzisiejszego odcinka, o zasadach aplikacji przez trenerów na kursy, które zostały określone w § 2 Uchwały nr V/75. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
 2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

Do wniosku powinny być dołączone:

 1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 2. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 3. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 4. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 5. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 7. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.


 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE