Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Kursy trenerskie w piłce nożnej po nowemu cz. 5

Kursy trenerskie w piłce nożnej po nowemu cz. 5

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka
10 lip 2017, 08:38
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Kursy trenerskie w piłce nożnej po nowemu cz. 5

Od pewnego czasu poruszamy na łamach portalu prawosportowe.pl problematykę nowelizacji edukacji trenerów piłki nożnej i kursów trenerskich na nowych zasadach. W poprzednim odcinku było między innymi o kursach trenerskich UEFA B. Dzisiaj m.in. o uprawnieniach do organizacji kursu trenerów UEFA FUTSAL B.

Zgodnie z § 37 Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej zgodnie z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA, Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na organizację kursu trenerów UEFA Futsal B przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, posiadających licencję Trenera Edukatora,

b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,

c.listą maksymalnie 30 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed kursem.

2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA FUTSAL B zostały określone w § 38 Uchwały V/75.

Kandydatem na kurs trenerów UEFA Futsal B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1. posiada ważna licencję UEFA C, GRASSROOTS C lub Futsal C,

2. ukończyła kurs i posiada dyplom GRASSROOTS C, UEFA C lub FUTSAL C minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA Futsal B,

3. pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA FUTSAL B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Zgodnie z postanowieniami § 39, warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

1. 100% obecność na zajęciach kursu,

2. prowadzenie dziennika kursu uczestnika,

3. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna).W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.

Dyplomy i licencje UEFA FUTSAL B dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wydaje PZPN.

Kolejny kurs to Goalkeeper B. Na mocy § 41 Uchwały, prawo organizowania kursów kształcenia trenerów Goalkeeper B przysługuje wyłącznie Szkole Trenerów PZPN. Maksymalna liczba uczestników kursu to 24 osoby.

Kandydatem na kurs trenerów Goalkeeper B może być – na mocy § 42 Uchwały nr V/75 - osoba, która spełnia następujące kryteria:

1. posiada ważną licencję UEFA C lub GRASSROOTS C,

2. ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C lub UEFA C minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu Goalkeeper B,

3. pomyślnie zaliczy egzamin wstępny.

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Goalkeeper B zostały określone w § 43 i są to:

1. 100% obecność na zajęciach kursu,

2. prowadzenie dziennika kursu uczestnika,

3. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego. W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.

Dyplomy i licencje Goalkeeper B dla absolwentów kursu wydaje PZPN.

Teraz o kursach Grassroots C. Zgodnie z § 45 Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na organizację kursu trenerów Grassroots C przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, posiadających licencję Trenera Edukatora,

b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,

c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed kursem.

2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.

Na mocy przepisu § 46 Uchwały, kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia następujące warunki formalne:

1. składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,

b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

2. Do wniosku, o którym mowa powyżej, powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Grassroots C określone są w § 47 Uchwały V/75. Są to:

1. 100% obecność na zajęciach kursu,

2. prowadzenie dziennika kursu uczestnika,

3. odbycie stażu trenerskiego,

4. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.

Dyplomy i licencje Grasroots C dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.

Następny kurs to Futsal C. W § 49 uregulowane są uprawnienia i warunki organizacji tego kursu. Polski Związek Piłki Nożnej może udzielić jednorazowej zgody na organizację kursu trenerów Futsal C przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, posiadających licencję Trenera Edukatora,

b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,

c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed kursem.

2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.

Zgodnie z § 50 Uchwały, kandydatem na kurs trenerów Futsal C może być osoba, która spełnia takie same warunki formalne jak dla kursu Grassroots C.

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Futsal C są:

1. 100% obecność na zajęciach kursu,

2. prowadzenie dziennika kursu uczestnika,

3. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną WZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna).

Dyplomy i licencje Futsal C dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.

I wreszcie kurs Grassroots D. PZPN może udzielić jednorazowej zgody na organizację kursu trenerów Grassroots D przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, posiadających licencję Trenera Edukatora,

b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,

c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed kursem.

2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.

Kandydatem na kurs trenerów Grasroots D może być osoba, która spełnia takie same warunki formalne jak dla kursów Grassroots C i Futsal C, a o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

1. 100% obecność na zajęciach kursu,

2. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną WZPN egzaminu końcowego (część pisemna – test).

Dyplomy i licencje Grassroots D dla absolwentów kursów organizowanych przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN. 

Komentarze

~Trener » 09 sie 2017, 14:22

Poprzednia uchwała Zarządu PZPN nr X/218 z dnia 18 sierpnia 2011
jako jedno z kryteriów naboru na kurs UEFA A wymagała od kandydatów "udokumentowany conajmniej dwuletni staż pracy szkoleniowej z tytułem trenera UEFA B"
Czy obecna Uchwała nr V/75 z dnia 25 maja 2017 znosi ten wymóg zupełnie?

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE