Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Kontrola statutów polskich związków sportowych w 2018 roku?

Kontrola statutów polskich związków sportowych w 2018 roku?

Maciej Broda

Maciej Broda
24 maj 2017, 13:02
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Kontrola statutów polskich związków sportowych w 2018 roku?

Dnia 11 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Jednym z punktów porządku obrad było rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r. Objęły one również działalność polskich związków sportowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli: NIK może kontrolować działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa, m.in. wykonują zadania zlecone lub powierzone przez państwo lub samorząd terytorialny. Do katalogu wyżej wskazanych podmiotów należą oczywiście również polskie związki sportowe.

Zgodnie z art. 6 Ustawy: NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy. Najwyższa Izba Kontroli wykonuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy, który przedkłada Sejmowi. Może ona również przeprowadzać kontrole doraźne.

W związku z powyższym, Sejmowa Komisja, korzystając z przyznanych jej kompetencji przyjęła jednogłośnie wniosek kontrolny do NIK w zakresie dostosowania statutów polskich związków sportowych do ustawy o sporcie. Pojawia się w tym momencie pytanie, która wersja ustawy o sporcie stanowić będzie podstawę do oceny dostosowania statutów polskich związków sportowych. Pamiętajmy, że w tej chwili trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów. Zgodnie z art. 5 ustawy nowelizującej: Polskie związki sportowe zobowiązane są dostosować swoje statuty oraz regulaminy do wymagań niniejszej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

NIK powinna mieć na uwadze wyżej wskazaną okoliczność ustalając roczny plan pracy. Istnieje bowiem ryzyko doprowadzenia sytuacji, w której w trakcie trwania kontroli upłynie termin dostosowania przepisów wewnętrznych polskich związków sportowych do znowelizowanej ustawy o sporcie, przyjmując, iż rządowy projekt zostanie przyjęty. Same polskie związki sportowe powinny mieć natomiast na uwadze prawdopodobną kontrolę przepisów wewnętrznych w przyszłym roku. Część z nich w dalszym ciągu nie dostosowała bowiem swojej działalności do ostatnich zmian przepisów, m.in. w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz sposobu określania zasad działania Zarządów, mając na uwadze nowelizację ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Nadszedł zatem idealny moment na dokonanie zmian w przepisach wewnętrznych federacji, w szczególności mając na uwadze również prawdopodobne zwiększenie zakresu kontroli działalności przez Ministra Sportu i Turystyki.

  

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE