Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Kodeks etyki a regulamin dyscyplinarny polskiego związku sportowego

Kodeks etyki a regulamin dyscyplinarny polskiego związku sportowego

Maciej Broda

Maciej Broda
13 wrz 2017, 16:22
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot Flickr

Kinga Kania w swoim ostatnim artykule omówiła główne założenia ustanawiania kodeksów etyki obowiązujących w klubach sportowych oraz federacjach sportowych. Czy owe zbiory zasad oraz standardów zachowań mogą stanowić samodzielną podstawę ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej w strukturach polskich związków sportowych? Zapraszam do lektury.

Podczas poniedziałkowego szkolenia licencyjnego trenerów i instruktorów Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej miałem przyjemność omówić problematykę odpowiedzialności trenerów w kontekście wprowadzonego Kodeksu Etyki Trenerów. Omówione zostały następujące podstawy odpowiedzialności:

1)      Odpowiedzialność dyscyplinarna,

2)      Odpowiedzialność karna,

3)      Odpowiedzialność cywilna.

Dla celów niniejszego tekstu chciałbym skupić się na omówieniu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z art. 45b ustawy o sporcie: jest ona realizowana na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym, który określa w szczególności: podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną, rodzaje kar dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne i ich kompetencje oraz tryb postępowania dyscyplinarnego.

Nałożenie sankcji poprzez bezpośrednie zastosowanie Kodeksu Etyki, bez uwzględnienia regulaminu dyscyplinarnego może zostać zatem uznane za naruszenie przepisów ustawy o sporcie. Nie oznacza to jednakże braku możliwości pośredniego stosowania Kodeksu w toku postępowań dyscyplinarnych. Możliwość taką wprowadzają regulaminy polskich związków sportowych. Jako przykład należy wskazać m.in.:

Art. 33 Regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej:

1. W przypadku wulgarnego lub obelżywego zachowania, oraz innego zachowania niezgodnego z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, innego niż określone w § 32 lub czynnej agresji podczas Zawodów lub Wydarzenia Towarzyszącego, Zawodnik, członek Sztabu Szkoleniowego, Sędzia lub Działacz Sportowy podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 500 złotych do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy.

Art. 110 Regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej:

§1.       Za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, naruszenie norm moralno – etycznych obowiązujących w piłce nożnej  a także niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej,  wymierza się kary:(…)

Zwraca na pewno uwagę brak szczegółowego wskazania czynów zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną. Możliwość stosowania klauzul generalnych w sportowych regulaminach dyscyplinarnych potwierdził m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazując, ze z uwagi na specyfikę działalności sportowej, nie ma możliwości wyczerpującego określenia katalogu wykroczeń dyscyplinarnych.

Normami moralno-etycznymi, o których mowa w wyżej wskazanych przepisach mogą być oczywiście również przepisy kodeksu etyki, poprzez odesłanie zawarte w regulaminie dyscyplinarnym. Z drugiej strony, nawet brak wprowadzenia kodeksów etyki nie uniemożliwia nałożenia kar dyscyplinarnych w przypadku zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami. Dokumenty te obecnie mają zatem charakter systematyzujący, jednakże nie powinny stanowić bezpośredniej podstawy orzekania w postępowaniu dyscyplinarnym. Nie można natomiast wykluczyć, że kodeksy zostaną w najbliższym czasie wprowadzone bezpośrednio do treści regulaminów dyscyplinarnych, co diametralnie zmieni charakter norm etycznych. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE