ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Kodeks etyki a regulamin dyscyplinarny polskiego związku sportowego

Kinga Kania w swoim ostatnim artykule omówiła główne założenia ustanawiania kodeksów etyki obowiązujących w klubach sportowych oraz federacjach sportowych. Czy owe zbiory zasad oraz standardów zachowań mogą stanowić samodzielną podstawę ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej w strukturach polskich związków sportowych? Zapraszam do lektury.

Podczas poniedziałkowego szkolenia licencyjnego trenerów i instruktorów Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej miałem przyjemność omówić problematykę odpowiedzialności trenerów w kontekście wprowadzonego Kodeksu Etyki Trenerów. Omówione zostały następujące podstawy odpowiedzialności:

1)      Odpowiedzialność dyscyplinarna,

2)      Odpowiedzialność karna,

3)      Odpowiedzialność cywilna.

Dla celów niniejszego tekstu chciałbym skupić się na omówieniu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z art. 45b ustawy o sporcie: jest ona realizowana na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym, który określa w szczególności: podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną, rodzaje kar dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne i ich kompetencje oraz tryb postępowania dyscyplinarnego.

Nałożenie sankcji poprzez bezpośrednie zastosowanie Kodeksu Etyki, bez uwzględnienia regulaminu dyscyplinarnego może zostać zatem uznane za naruszenie przepisów ustawy o sporcie. Nie oznacza to jednakże braku możliwości pośredniego stosowania Kodeksu w toku postępowań dyscyplinarnych. Możliwość taką wprowadzają regulaminy polskich związków sportowych. Jako przykład należy wskazać m.in.:

Art. 33 Regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej:

1. W przypadku wulgarnego lub obelżywego zachowania, oraz innego zachowania niezgodnego z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, innego niż określone w § 32 lub czynnej agresji podczas Zawodów lub Wydarzenia Towarzyszącego, Zawodnik, członek Sztabu Szkoleniowego, Sędzia lub Działacz Sportowy podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 500 złotych do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy.

Art. 110 Regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej:

§1.       Za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, naruszenie norm moralno – etycznych obowiązujących w piłce nożnej  a także niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej,  wymierza się kary:(…)

Zwraca na pewno uwagę brak szczegółowego wskazania czynów zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną. Możliwość stosowania klauzul generalnych w sportowych regulaminach dyscyplinarnych potwierdził m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazując, ze z uwagi na specyfikę działalności sportowej, nie ma możliwości wyczerpującego określenia katalogu wykroczeń dyscyplinarnych.

Normami moralno-etycznymi, o których mowa w wyżej wskazanych przepisach mogą być oczywiście również przepisy kodeksu etyki, poprzez odesłanie zawarte w regulaminie dyscyplinarnym. Z drugiej strony, nawet brak wprowadzenia kodeksów etyki nie uniemożliwia nałożenia kar dyscyplinarnych w przypadku zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami. Dokumenty te obecnie mają zatem charakter systematyzujący, jednakże nie powinny stanowić bezpośredniej podstawy orzekania w postępowaniu dyscyplinarnym. Nie można natomiast wykluczyć, że kodeksy zostaną w najbliższym czasie wprowadzone bezpośrednio do treści regulaminów dyscyplinarnych, co diametralnie zmieni charakter norm etycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Działalność sponsoringowa spółek Skarbu Państwa w obszarze sportu profesjonalnego

Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa to publikacja Ministerstwa Skarbu Państwa porządkująca zagadnienia związane z prowadzeniem działań sponsoringowych oraz zaprezentowania oczekiwanych standardów ich realizacji przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Oprócz ogólnych wytycznych w nim zawartych, Ministerstwo zawarło także osobny dział poświęcony działalności sponsoringowej sportu profesjonalnego.

Opublikowane w

Arbitraż w sporcie

Popularność arbitrażu jako alternatywy dla sądowego rozstrzygania sporów ma swoje źródłowe w jego niekwestionowanych zaletach jak poufność, szybkość postępowania i fachowość. Postępująca wymiana handlowa wpłynęła na rozwój i upowszechnienie się arbitrażu międzynarodowego, który z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników wśród przedsiębiorców uczestniczących w transakcjach międzynarodowych. Czy jednak arbitraż dotyczy wyłącznie spraw handlowych?

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Redakcja statutu zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Na łamach portalu kontynuujemy omawianie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić wpływ ogłoszenia Kodeksu na treść statutów polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Główne założenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

15 grudnia 2017 r. Minister Sportu i Turystyki zaprezentował Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Jaki charakter ma ten dokument, kogo obowiązuje i kiedy wchodzi w życie – między innymi na te pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Opublikowane w

Wykluczenie członka a pomówienie na gruncie przepisów karnych

W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić problematykę wykluczenia członków stowarzyszeń sportowych w kontekście popełnienia określonego w art. 212 k.k., tj. pomówienia.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.