Tu jesteś: Poradniki >Klubowe regulaminy dyscyplinarne cz. 3: Zasady postępowania dyscyplinarnego

Klubowe regulaminy dyscyplinarne cz. 3: Zasady postępowania dyscyplinarnego

Maciej Broda

Maciej Broda
08 lip 2015, 18:09
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Klubowe regulaminy dyscyplinarne cz. 3: Zasady postępowania dyscyplinarnego

W ramach cyklu dotyczącego regulaminów klubów sportowych w dzisiejszym tekście chciałbym omówić zasady prowadzenia klubowych postępowań dyscyplinarnych.

W Minimalnych wymaganiach dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej nie określono szczegółowo zasad prowadzenia postępowań dyscyplinarnych przez kluby sportowe. Kwestia ta została jedynie lakonicznie określona w przepisie art. 12 ust. 4 w/w dokumentu w brzmieniu:

Art. 12

4. Postępowanie dyscyplinarne jest przeprowadzane zgodnie z przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN z zachowaniem prawa Zawodnika do obrony i zaskarżenia wydanego orzeczenia do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki. Zawodnik ma prawo do skorzystania w toku postępowania dyscyplinarnego z pomocy obrońcy.

Chcąc zatem określić zasady obowiązujące w klubowych postępowaniach dyscyplinarnych należy poddać analizie przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przejdźmy więc do Działu III Rozdziału I Regulaminu PZPN. Pierwszą z zasad określonych w art. 111 Regulaminu jest zasada niezależności postępowania, której adresatami są w szczególności organy dyscyplinarne klubu. Należy zadać sobie jednakże pytanie, czy rzeczywiście organy dyscyplinarne klubu mogą być w pełni niezależne. Niejednokrotnie zdarzało się bowiem, że jednym członków organu dyscyplinarnego klubu był Prezes Zarządu. Ciężko w takim wypadku mówić o zachowani zasady niezależności. Wydaje się więc za stosowne ustanowienie w regulaminie dyscyplinarnym całkowicie niezależnego organu orzekającego w sprawach dyscyplinarnych.

Przepis art. 111 Regulaminu zawiera również zasadę tajemnicyszybkości postępowania. Zgodnie z pierwszą z nich członkowie organów dyscyplinarnych zobowiązani są zachować w tajemnicy przebieg posiedzenia. Dotyczy to przede wszystkim narady i głosowania. Wyłączone z tajemnicy są natomiast rozstrzygnięcie wraz z podaniem motywów a także uzasadnienie treści rozstrzygnięcia. Idea wprowadzenia zasady szybkości jest oczywista – maksymalne ograniczenie w czasie trwania postępowania dyscyplinarnego, które musi jednakże zapewnić uzyskanie wystarczającego materiału dowodowego. Niejednokrotnie zdarza się, że kluby w celu wydania możliwie najszybszego rozstrzygnięcia źle interpretują tę zasadę, co skutkuje wydaniem wadliwego orzeczenia m.in. ze względu na brak możliwości kompleksowej analizy materiału dowodowego.

W art. 113 Regulaminu określono zasadę jawności, zgodnie z którą postępowanie, z wyłączeniem narady i głosowania nad orzeczeniem jest jawne dla stron. Zawodnicy powinni pamiętać o zagwarantowaniu sobie realizacji tej zasady, ponieważ wszelkie twierdzenia zawarte podczas postępowania klubowego mogą zostać wykorzystane w ewentualnym postępowaniu odwoławczym. Jednocześnie kluby ustanawiając swe regulaminy muszą pamiętać o konieczności zagwarantowania stronom przejrzystości prowadzonego postępowania. Należy jednak podkreślić, ze omawiana zasada jawności nie dotyczy postępowań w sprawach: zastosowania środka zapobiegawczego, darowania kary oraz zatarcia ukarania.

Art. 114 przewiduje zasadę czynnego udziału w postępowaniu przez strony, która objawia się m.in. w możliwości składania wyjaśnień, żądań i wniosków. Strony uprawnione sa również do składania oświadczeń, w których zajmą stanowisko co do twierdzeń strony przeciwnej. Przepisy Regulaminu dyscyplinarnego przyznają również kompetencję organowi dyscyplinarnego do żądania przedstawienia dowodów przez strony i udzielania przez nie pisemnych odpowiedzi na zadane pytania pod rygorem kary porządkowej do wysokości 1.000 zł. Należy podkreślić, że uprawnienie to przewidziane dla organów dyscyplinarnych niezależnie od reguł ustanowionych w wewnętrznych regulaminach dyscyplinarnych klubów. Nie mogą one jednak odbierać możliwości korzystania z prawa czynnego udziału w postępowaniu przez strony.

Istotną z punktu widzenia postępowania dyscyplinarnego jest zasada swobodnej oceny dowodów, określona w art. 118 Regulaminu. Jej istotą jest brak hierarchizacji dowodów oraz odgórnego ustalania większego lub mniejszego znaczenia danego dowodu. W związku z powyższym, to od oceny organu dyscyplinarnego, jego doświadczenia życiowego oraz wiedzy będzie zależało, który dowód odegra większą rolę w ostatecznej treści orzeczenia dyscyplinarnego. Należy jednakże podkreślić, że zasady tej nie stosuje się w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii.

Ostatnią z zasad wprost określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN jest zasada dwuinstancyjności. O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, Stronie przysługuje więc prawo do co najmniej dwukrotnego rozstrzygnięcia merytorycznego w dotyczącej jej sprawie. Tworząc klubowy regulamin dyscyplinarny koniecznie należy mieć na uwadze wyżej wskazaną zasadę. Nie oznacza to bynajmniej możliwości dowolnego określenia organu odwoławczego orzekającego w sprawach decyzji dyscyplinarnych wydanych przez kluby sportowe. W następnej części cyklu właśnie ta kwestia będzie przedmiotem naszej analizy. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

 1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

 2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

 3. Kontrakt trenerski z klubem

 4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

 5. Kontrakt menadżerski z trenerem

 6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

 7. Umowa najmu lokalu

 8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

 9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

 10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE