ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Klubowe regulaminy dyscyplinarne cz. 1: Tryb uchwalania

Minimalnych wymaganiach dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowym piłki nożnej PZPN pierwszy raz określił reguły, którym mają podlegać klubowe regulaminy dyscyplinarne. W związku ze zobowiązaniem klubów do wprowadzenia zmian w swoich przepisach dyscyplinarnych nie później niż do rozpoczęcia rozgrywek w sezonie 2015/2016, portal PrawoSportowe.pl postanowił zainicjować cykl poradników dotyczących procesu tworzenia oraz uchwalania regulaminów dyscyplinarnych w klubach piłkarskich.

Na wstępie należy podkreślić, że choć cykl dedykowany będzie regulaminom dyscyplinarnym klubów piłkarskich, zasady ich tworzenia są wspólne również dla klubów biorących udział we współzawodnictwie sportowym w innych dyscyplinach sportowych, z uwzględnieniem przepisów właściwych związków sportowych.

Chcąc szczegółowo omówić przepisy dyscyplinarne klubów piłkarskich, należy odpowiedzieć na podstawowe pytanie: komu przyznano kompetencję do uchwalenia regulaminów dyscyplinarnych? Kwestia wydaje się być nieistotna, jednak ma swoje doniosłe znaczenie prawne.

Prowadząc sprawy dyscyplinarne zawodników przeciwko klubom sportowym podstawową kwestią jest analiza przepisów regulaminów dyscyplinarnych. Co ciekawe, w wielu przypadkach okazuje się, że dokumenty te nie zostały uchwalone przez żaden organ klubu. Czy taki regulamin, wprowadzony bez zachowania jakiejkolwiek formy prawnej może być podstawą nakładania sankcji na członków klubu? Zdania są podzielone. Spotkaliśmy się jednak ze sprawami, w których zawodnik skutecznie zakwestionował nałożone na niego sankcje przez klub z uwagi na ograniczenie jego praw przez regulamin obowiązujący bez podstawy prawnej.

W interesie klubów jest zatem zachowanie odpowiedniej formy prawnej ustanowionych regulaminów dyscyplinarnych. Kto zatem powinien uchwalić przepisy dyscyplinarne w klubach sportowych?

Odpowiadając na to pytanie należy w pierwszej kolejności poddać analizie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawę o sporcie. Wnioski są następujące: Jedyny przepis ustawy dotyczący zagadnień dyscyplinarnych to art. 9 ust. 4 u.s. nakładający obowiązek uchwalenia regulaminu dyscyplinarnego polskiego związku sportowego przez walne zgromadzenie członków lub delegatów. Obowiązek ten w żaden sposób nie obejmuje również klubów sportowych. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie regulują zatem wprost tej kwestii.

W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepisy wewnętrzne właściwych federacji sportowych, w szczególności ich regulaminy dyscyplinarne. Mogą one bowiem zawierać przepisy określające właściwość organów uprawnionych do uchwalenia regulaminów dyscyplinarnych w klubach. Analizując Regulamin Dyscyplinarny PZPN należy zwrócić uwagę na przepis art. 121 § 1 pkt 1 Regulaminu, który określa właściwość organów w postępowaniach dyscyplinarnych. Stanowi on, że jednym z organów I instancji jest zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i działaczy – w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i nagród klubu. W powyższej normie nie wskazano jednakże organu właściwego dla uchwalenia regulaminu dyscyplinarnego klubu. W związku z brakiem określenia tej kwestii w innych przepisach wewnętrznych Związku należy uznać, że tryb uchwalenia wewnętrznego regulaminu dyscyplinarnego pozostawiono do swobodnej regulacji przez kluby.

Sprawa jest jasna, jeżeli w statucie lub umowie klubu (w zależności od jego formy prawnej) wprost określono kompetencję jednego z organów do uchwalenia regulaminu dyscyplinarnego. Co jednak w przypadku, gdy akty wewnętrzne nie regulują tej kwestii? W takim przypadku należy wrócić do przepisów powszechnie obowiązujących wskazujących na domniemanie kompetencji władz klubów. W zdecydowanej większości będą to:

1) kluby działające w formie stowarzyszenia – zastosowanie znajdzie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach:

art. 11

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.

W takim przypadku podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu dyscyplinarnego będzie należało do właściwości walnego zebrania członków lub delegatów klubu sportowego.

2) kluby działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zastosowanie znajdzieart. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:

Art. 201

§1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

(…)

Wprawdzie treść powyższego przepisu nie wskazuje jednoznacznie na domniemanie kompetencji zarządu, jednak zarówno orzecznictwo jak i przedstawiciele doktryny wskazują na to, że charakter „prowadzenia” i „reprezentowania” przez zarząd spraw spółki potwierdza ciągłość jego działalności, co stanowi podstawę do uznania zasady domniemania kompetencji zarządu.

W związku z powyższym, w razie braku określenia organu właściwego do uchwalenia regulaminu dyscyplinarnego klubu działającego w formie spółki z o.o., kompetencja ta będzie przyznana zarządowi klubu sportowego.

3) kluby działające w formie spółki akcyjnej – zastosowanie znajdzie art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:

Art. 368

§1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

(…)

Analogiczna sytuacja jak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W razie braku regulacji kwestii dyscyplinarnych w przepisach wewnętrznych spółki, kompetencja ta przyznana zostanie zarządowi klubu sportowego.

Jedynie regulamin dyscyplinarny uchwalony zgodnie z prawem będzie stanowić źródło praw i obowiązków członków klubu, co w razie naruszenia przez nich zasad obowiązujących w klubie umożliwi skuteczne egzekwowanie sankcji. W następnych tygodniach na łamach portalu skupimy się na praktycznych aspektach tworzenia klubowych regulaminów dyscyplinarnych. Pierwszym z nich będzie prawidłowe określenie katalogu przewinień oraz sankcji dyscyplinarnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Zmiany w przepisach o pośrednikach transakcyjnych

Po rewolucyjnej wręcz zmianie, do której doszło na rynku piłkarskim jakiś czas temu czyli deregulacji zawodu agenta piłkarskiego czyli pośrednika na rynku transferowym pomiędzy klubem, a zawodnikiem i zastąpieniu licencjonowanych agentów FIFA, pośrednikami transakcyjnymi, czas na zmiany w sposobie rejestracji pośredników na rynku polskim. Zapraszam do lektury!

Opublikowane w

VAR działa

Sędziowanie z udziałem VAR (Video Assistant Referee) na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy obejmuje coraz więcej meczów. Na początku sezonu, pełnym sędziowaniem on-line objęte były dwa mecze w każdej kolejce, następnie cztery, a teraz w systemie VAR prowadzonych jest już siedem spotkań w jednej serii. Pozostały – ósmy mecz w kolejce to spotkanie „offline”, którego sędziowanie polega jedynie na oglądaniu na ekranie monitora przez sędziego uczącego się obsługi systemu całego meczu i ocenie spornych sytuacji, jakich ? O tym mowa będzie poniżej.

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Świadczenia finansowe dla klubów w przypadku powołania zawodników na Mundial 2018

W ostatnich dniach szeroko komentowane były powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze z Urugwajem i Meksykiem, które stanowią kolejny etap selekcji zawodników przed przyszłorocznym Mundialem w Rosji. Warto podkreślić, że potencjalny wyjazd na Mistrzostwa Świata jest nie tylko wielką szansę dla samych zawodników, ale też zastrzykiem finansowym dla obecnych i byłych klubów, w których reprezentanci występowali. Możliwości te daje system dystrybucji środków pieniężnych dla klubów związany z udziałem zawodników na Mundialu, opublikowany w ostatnich dniach przez FIFA.

Opublikowane w

Naruszenie postanowień kontraktu w razie przesunięcia zawodnika do rezerw?

W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić problematykę związaną z przesuwaniem zawodników do rezerw. Temat jest aktualny, o czym świadczą ostatnio podjęte decyzje przez Legię Warszawa (Dominik Nagy) oraz Lecha Poznań (Kamil Jóźwiak). Czy działania takie stanowią naruszenia postanowień kontraktów?

Opublikowane w

Prace nad nowymi rozporządzeniami Ministra Sportu i Turystyki

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ostatnich dniach opublikowano projekty dwóch rozporządzeń: w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej oraz w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe. W dzisiejszym tekście chciałbym w skrócie przedstawić przyczyny wprowadzenia oraz etap prac nad wyżej wskazanymi aktami prawnymi.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.