ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Kiedy następują skutki wyboru władz w organizacjach sportowych?

Powoli kończy się okres wyborów w polskich strukturach sportowych. Mowa tu przede wszystkim o sportach letnich, ponieważ w wielu podmiotach organizujących sporty zimowe czas podsumowań nastąpi po przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich. W związku z powyższym w dzisiejszym artykule chciałbym omówić zagadnienie związane z dokonywaniem zmiany władz odpowiednich rejestrach sądowych.

W artykule pt. Kiedy następują skutki prawne zmian statutu Związku Sportowego oraz Polskiego Związku Sportowego? analizie poddano zagadnienie momentu powstania skutków zmiany statutu. Jeszcze raz należy podkreślić, że wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego można podzielić na konstytutywne oraz deklaratoryjne. Wpisy konstytutywne to takie, które obowiązują od momentu zarejestrowania zmiany przez odpowiedni sąd tj. po przeprowadzeniu postępowania i wydaniu odpowiedniego postanowienia. Co do zasady konstytutywny charakter wpisu do KRS wynika wprost z przepisu prawa.  Z kolei wpisy deklaratoryjne obowiązują już od momentu ich dokonania (np. podjęcia uchwały), a postępowanie przed sądem rejestrowym ma na celu zapewnienie zgodności ujawnionych w rejestrze informacji ze stanem prawnym, który już zaistniał.

Jak wskazaliśmy w wyżej przedstawionym artykule, skutki dokonania zmian w statucie mogą nastąpić dopiero z chwilą dokonania wpisu przez właściwy sąd rejestrowy. Mają one zatem charakter konstytutywny. Jak natomiast przedstawia się to zagadnienie w przypadku dokonania zmian we władzach podmiotów wpisanych do KRS?

Warto w tym momencie wskazać na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2002 r. (sygn. akt I PKN 619/01). Zgodnie z jego treścią:

zależy to od charakteru informacji podlegającej wpisowi do rejestru. Sam wpis do rejestru faktu zawiązania spółki ma niewątpliwie charakter konstytutywny, czyli wywołujący skutki materialnoprawne, ponieważ jego następstwem jest powstanie spółki jako osoby prawnej (…). Natomiast zgłoszenie przez zarząd zmiany w składzie personalnym zarządu i dokonanie wpisu tej zmiany nie ma charakteru konstytutywnego. Zmiana członków zarządu dokonuje się bowiem w drodze ich wyboru i odwołania na mocy uchwały. W orzeczeniu z dnia 15.4.1999 r., I ACA 818/98 (OSA 2001 nr1, poz. 2), Sąd Apelacyjny w Katowicach słusznie przyjął, że wpisy w rejestrze handlowym, dotyczące ujawnienia imion i nazwisk członków zarządu oraz sposobu reprezentowania spółki, mają charakter deklaratoryjny. Zmiana członków zarządu spółki następuje w drodze wyboru, niezależnie od tego, czy zostało to ujawnione przez wpis do rejestru. W Kodeksie handlowym brak jest bowiem przepisu, który uzależniałby skuteczność wyboru nowego członka zarządu bądź zmianę sposobu reprezentacji spółki od ujawnienia tego w rejestrze handlowym.

Analogicznie, w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) brak jest przepisu stanowiącego o obowiązku ujawnienia w KRS zmian w składzie osobowym Zarządu stowarzyszenia dla ich skuteczności.

Powyższe oznacza, że w przeciwieństwie do zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpis zmian w zakresie składu osobowego władz w Krajowym Rejestrze Sądowym, ma jedynie charakter deklaratoryjny. W związku z powyższym, dla legitymacji działań osób wybranych podczas wyborów, nie jest konieczne ujawnienie ich danych w Rejestrze, choć naturalnie sprzyja to przejrzystości funkcjonowania władz. Pamiętajmy zatem, by rozróżnić kwestie deklaratoryjnego i konstytutywnego charakteru wpisu w ramach postępowania rejestrowego. Zapobiegnie to powstaniu zbędnych wątpliwości dotyczących funkcjonowania osób prawnych w obrocie prawnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Świadczenia finansowe dla klubów w przypadku powołania zawodników na Mundial 2018

W ostatnich dniach szeroko komentowane były powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze z Urugwajem i Meksykiem, które stanowią kolejny etap selekcji zawodników przed przyszłorocznym Mundialem w Rosji. Warto podkreślić, że potencjalny wyjazd na Mistrzostwa Świata jest nie tylko wielką szansę dla samych zawodników, ale też zastrzykiem finansowym dla obecnych i byłych klubów, w których reprezentanci występowali. Możliwości te daje system dystrybucji środków pieniężnych dla klubów związany z udziałem zawodników na Mundialu, opublikowany w ostatnich dniach przez FIFA.

Opublikowane w

Naruszenie postanowień kontraktu w razie przesunięcia zawodnika do rezerw?

W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić problematykę związaną z przesuwaniem zawodników do rezerw. Temat jest aktualny, o czym świadczą ostatnio podjęte decyzje przez Legię Warszawa (Dominik Nagy) oraz Lecha Poznań (Kamil Jóźwiak). Czy działania takie stanowią naruszenia postanowień kontraktów?

Opublikowane w

Prace nad nowymi rozporządzeniami Ministra Sportu i Turystyki

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ostatnich dniach opublikowano projekty dwóch rozporządzeń: w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej oraz w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe. W dzisiejszym tekście chciałbym w skrócie przedstawić przyczyny wprowadzenia oraz etap prac nad wyżej wskazanymi aktami prawnymi.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.