Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Kiedy następują skutki wyboru władz w organizacjach sportowych?

Kiedy następują skutki wyboru władz w organizacjach sportowych?

Maciej Broda

Maciej Broda
13 kwi 2017, 20:09
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Kiedy następują skutki wyboru władz w organizacjach sportowych?

Powoli kończy się okres wyborów w polskich strukturach sportowych. Mowa tu przede wszystkim o sportach letnich, ponieważ w wielu podmiotach organizujących sporty zimowe czas podsumowań nastąpi po przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich. W związku z powyższym w dzisiejszym artykule chciałbym omówić zagadnienie związane z dokonywaniem zmiany władz odpowiednich rejestrach sądowych.

W artykule pt. Kiedy następują skutki prawne zmian statutu Związku Sportowego oraz Polskiego Związku Sportowego? analizie poddano zagadnienie momentu powstania skutków zmiany statutu. Jeszcze raz należy podkreślić, że wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego można podzielić na konstytutywne oraz deklaratoryjne. Wpisy konstytutywne to takie, które obowiązują od momentu zarejestrowania zmiany przez odpowiedni sąd tj. po przeprowadzeniu postępowania i wydaniu odpowiedniego postanowienia. Co do zasady konstytutywny charakter wpisu do KRS wynika wprost z przepisu prawa.  Z kolei wpisy deklaratoryjne obowiązują już od momentu ich dokonania (np. podjęcia uchwały), a postępowanie przed sądem rejestrowym ma na celu zapewnienie zgodności ujawnionych w rejestrze informacji ze stanem prawnym, który już zaistniał.

Jak wskazaliśmy w wyżej przedstawionym artykule, skutki dokonania zmian w statucie mogą nastąpić dopiero z chwilą dokonania wpisu przez właściwy sąd rejestrowy. Mają one zatem charakter konstytutywny. Jak natomiast przedstawia się to zagadnienie w przypadku dokonania zmian we władzach podmiotów wpisanych do KRS?

Warto w tym momencie wskazać na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2002 r. (sygn. akt I PKN 619/01). Zgodnie z jego treścią:

zależy to od charakteru informacji podlegającej wpisowi do rejestru. Sam wpis do rejestru faktu zawiązania spółki ma niewątpliwie charakter konstytutywny, czyli wywołujący skutki materialnoprawne, ponieważ jego następstwem jest powstanie spółki jako osoby prawnej (…). Natomiast zgłoszenie przez zarząd zmiany w składzie personalnym zarządu i dokonanie wpisu tej zmiany nie ma charakteru konstytutywnego. Zmiana członków zarządu dokonuje się bowiem w drodze ich wyboru i odwołania na mocy uchwały. W orzeczeniu z dnia 15.4.1999 r., I ACA 818/98 (OSA 2001 nr1, poz. 2), Sąd Apelacyjny w Katowicach słusznie przyjął, że wpisy w rejestrze handlowym, dotyczące ujawnienia imion i nazwisk członków zarządu oraz sposobu reprezentowania spółki, mają charakter deklaratoryjny. Zmiana członków zarządu spółki następuje w drodze wyboru, niezależnie od tego, czy zostało to ujawnione przez wpis do rejestru. W Kodeksie handlowym brak jest bowiem przepisu, który uzależniałby skuteczność wyboru nowego członka zarządu bądź zmianę sposobu reprezentacji spółki od ujawnienia tego w rejestrze handlowym.

Analogicznie, w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) brak jest przepisu stanowiącego o obowiązku ujawnienia w KRS zmian w składzie osobowym Zarządu stowarzyszenia dla ich skuteczności.

Powyższe oznacza, że w przeciwieństwie do zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpis zmian w zakresie składu osobowego władz w Krajowym Rejestrze Sądowym, ma jedynie charakter deklaratoryjny. W związku z powyższym, dla legitymacji działań osób wybranych podczas wyborów, nie jest konieczne ujawnienie ich danych w Rejestrze, choć naturalnie sprzyja to przejrzystości funkcjonowania władz. Pamiętajmy zatem, by rozróżnić kwestie deklaratoryjnego i konstytutywnego charakteru wpisu w ramach postępowania rejestrowego. Zapobiegnie to powstaniu zbędnych wątpliwości dotyczących funkcjonowania osób prawnych w obrocie prawnym. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE