Tu jesteś: Poradniki >Kiedy następują skutki prawne zmian statutu Związku Sportowego oraz…

Kiedy następują skutki prawne zmian statutu Związku Sportowego oraz Polskiego Związku Sportowego?

Maciej Broda

Maciej Broda
21 kwi 2016, 19:09
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Fotolia

Jak powszechnie wiadomo, w tym roku niemal w każdy weekend organizowane są kolejne walne zebrania członków bądź delegatów regionalnych i polskich związków sportowych. Ich celem w zdecydowanej większości jest wybór nowych władz w związkach. W znacznej części, z uwagi na prawdopodobieństwo osiągnięcia kworum przewidywane są również zmiany w statutach tychże podmiotów. I tutaj pojawiają się wątpliwości dotyczące czasu powstania skutków prawnych przyjętych zmian.

Tylko w ostatnim tygodniu otrzymaliśmy jedno, takie samo pytanie od kilku związków sportowych, działających zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym: Czy nowe postanowienia statutu obowiązują od momentu podjęcia stosownej uchwały przez właściwe organy Związku, czy też konieczne jest spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem?

Związki sportowe oraz polskie związki sportowe są podmiotami posiadającymi osobowość prawną, których możliwość powołania wynika z przepisów ustawy o sporcie. Należy jednakże podkreślić, że:

1) zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 ustawy o sporcie (dalej: u.s.).: związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń;

2) zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 u.s.: w sprawach nieuregulowanych w ustawie do polskiego związku sportowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Z uwagi na fakt, że ustawa o sporcie nie zawiera dalszych postanowień dotyczących interesującej nas kwestii, należy zatem posiłkować się przepisami określającymi funkcjonowanie stowarzyszeń.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 21 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. Co więcej, treść wyżej wskazanego przepisu jednoznacznie wskazuje, ze w sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia.

W związku z powyższym należy wskazać, że zgodnie z treścią przepisu art. 17 – Prawo o stowarzyszeniach: w celu rejestracji nowego stowarzyszenia konieczne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotowy wpis ma charakter konstytutywny, co oznacza, że skuteczność powziętych czynności (a więc również dokonania zmian w statucie) może nastąpić dopiero z chwilą dokonania wpisu przez właściwy sąd rejestrowy.

Powyższe rozważania znajdują swoje uzasadnienie również w aktualnej linii orzeczniczej. Za Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (I OSK 1367/07 - wyrok z dnia 27.06.2008) należy wskazać, że:

„Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach wpis stowarzyszenia do KRS ma charakter konstytutywny. Z przepisu art. 21 tej ustawy, odsyłającego w sprawie zmian statutu do przepisów regulujących zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia, wynika w sposób oczywisty, iż podjęta uchwała w sprawie zmiany statutu dla wywołania skutków prawnych wymaga wpisania jej na podstawie orzeczenia sądu do rejestru. (…)

Stąd też dokonana uchwałą zmiana statutu, wprowadzająca modyfikację w zakresie uprawnień przewodniczącego - który został upoważniony do reprezentowania i zastępowania stowarzyszenia na zewnątrz (w tym przed sądami i organami administracji publicznej), gdy nie została ona ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie może mieć znaczenia prawnego.”

Warto podkreślić, ze linia ta uległa zmianie, ponieważ jeszcze 5 grudnia 1990 r. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 5 grudnia 1990 r. (I PR 440/90) wskazywał, ze zmiany statutu są skuteczne już od chwili podjęcia uchwały przez zebrania członków stowarzyszenia. Ostatecznie, po wielu dyskusjach prawnych, przyjęto, że skuteczność dokonania zmian zależy od przeprowadzenia kontroli ich legalności, potwierdzonej wydaniem orzeczenia przez sąd.

Niezależnie od powyższego, konieczne jest wskazanie, że oprócz wyżej wskazanych czynności, jakie są niezbędne do skutecznego dokonania rejestracji lub zmian statutu, na polskie związki sportowe zostały nałożone dodatkowe obowiązki w tym zakresie. Należy w tym momencie zwrócić uwagę na treść przepisu art. 21 u.s., zgodnie z którym minister właściwy do spraw kultury fizycznej zatwierdza, w drodze decyzji, statut polskiego związku sportowego oraz jego zmiany, które polski związek sportowy przedstawia niezwłocznie po ich uchwaleniu.

W tym przypadku po uchwaleniu treści statutu, przeprowadzane jest postępowanie administracyjne przed Ministrem Sportu i Turystyki, które kończy się wyrażeniem zgody lub odmową wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w statucie polskiego związku sportowego. Dopiero po wyrażeniu przedmiotowej zgody polski związek sportowy zwraca się z wnioskiem do sądu rejestrowego o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy podkreślić, ze w tym czasie, pomimo zatwierdzenia zmian przez Ministra, w dalszym ciągu obowiązuje dotychczasowy statut. Dopiero konstytutywny wpis do rejestru prowadzi do wejścia w życie nowej treści statutu.

Na części z licznie odbywających się walnych zgromadzeń członków (delegatów) organizacji sportowych podejmowane będą w najbliższym czasie uchwały dotyczące zmiany treści statutów. Pamiętajmy o tym, by nie rozpoczynać stosowania nowych przepisów zbyt wcześnie. Może bowiem okazać się, ze działania takie będą niezgodne z prawem, a w szczególności z obowiązującym ciągle statutem w dotychczasowej wersji. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE