Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Kary za czerwone kartki w piłce nożnej

Kary za czerwone kartki w piłce nożnej

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka
10 kwi 2017, 08:28
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Kary za czerwone kartki w piłce nożnej

W poprzednim artykule p.t. „Miarkowanie kar dyscyplinarnych za przewinienia związane z grą” pisałem o tym, że organy dyscyplinarne mają możliwość skorzystania z różnych kar w zależności od wagi czynu jakiego dopuścił się zawodnik popełniając przewinienie związane z grą w myśl przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Miarkowanie zresztą jest wskazane, bo często zdarza się, że za przewinienie z art. 61 §2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, organ nakłada na zawodnika minimalną karę – przewidzianą tym przepisem – czyli 3 mecze.

Dzisiejszy wpis poświęcę natomiast kompletowi regulacji z art. 61, dotyczących wykluczenia w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki. Zgodnie z przepisem art. 61 §1 zasadą jest wymierzanie automatycznie kary dwóch meczów dyskwalifikacji zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich Ekstraklasy, innych zawodów mistrzowskich lub zawodów pucharowych został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki. W §§ 2 i 3 rzeczonego już art. 61 znajdujemy wyjątki od tej zasady. Pierwszy, skutkujący bardziej dotkliwą karą, a drugi – łagodniejszą.

I tak, jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na: naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu lub innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, to organ  dyscyplinarny po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza: karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

Jeżeli natomiast przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na: pozbawieniu realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki ukaranego zawodnika, za które to przewinienie podyktowano rzut karny lub rzut wolny lub pozbawieniu drużyny przeciwnika bramki lub realnej szansy na jej zdobycie, poprzez zagranie piłki ręką, przy czym zagrywającym nie był bramkarz we własnym polu karnym lub pozbawieniu drużyny przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki poprzez zachowanie bramkarza, polegające na zatrzymaniu piłki ręką poza własnym polem karnym to organ dyscyplinarny wymierza karę dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu.

Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu lub innego, wysoce niesportowego zachowania przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, również w innych rozgrywkach.

Innym wykluczeniem niż samoistna czerwona kartka lub czerwona kartka będą efektem dwóch napomnień (żółtych kartek) jest regulowane w art. 62 usunięcie z ławki rezerwowych. Jako zasadę przyjęto wymierzenie automatycznie kary jednego meczu dyskwalifikacji za usunięcie przez sędziego z ławki rezerwowych osoby, która uprawniona jest do przebywania na ławce w trakcie zawodów.

Jeżeli przewinienie, za które osoba uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych została usunięta z ławki polegało na uporczywym kwestionowaniu decyzji lub niewykonywaniu poleceń sędziego, mimo zwrócenia tej osobie uwagi przez sędziego, to po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 2 mecze.

Jeżeli przewinienie, za które osoba uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych została usunięta z ławki rezerwowych polegało na: naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu lub innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, organ dyscyplinarny po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze. Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę uprawnioną do przebywania na ławce rezerwowych karę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nie większej niż 5000 zł.

Od kary dyscyplinarnej wymierzanej z automatu organ dyscyplinarny może jednak odstąpić. Odstąpienie uregulowane zostało w art. 48 Regulaminu Dyscyplinarnego. Mianowicie, organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej za dane przewinienie związane z grą (automat), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczeniu z gry (czerwona kartka) w sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika.

W razie odstąpienia od wymierzenia właściwej kary dyscyplinarnej (z automatu) na zasadach przedstawionych w powyższym akapicie, organ dyscyplinarny wymierza karę zawodnikowi, który dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, adekwatną do stopnia naruszenia.

I słów kilka – na koniec – o zasadach szczególnych , dotyczących kar za przewinienia związane z grą, określonych w przepisach art. 63 Regulaminu.

I tak zawodnik ukarany karą pieniężną na zasadach określonych w przepisach o karach za ostrzeżenia (napomnienia) i wykluczenia, do czasu jej zapłaty nie może uczestniczyć w rozgrywkach, których dotyczy orzeczona kara. Zapłata kary pieniężnej następuje na rachunek bankowy właściwego organu prowadzącego rozgrywki.

Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich Ekstraklasy, innych zawodów mistrzowskich lub zawodów pucharowych został wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch ostrzeżeń(żółtych kartek), do rejestru ostrzeżeń wlicza się obie żółte kartki.

W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, udzielone ostrzeżenia (żółte kartki) oraz wykluczenia (czerwone kartki) wlicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, uwzględnia się przy odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą.

Bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów, rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia (żółtej kartki) lub wykluczenia (czerwonej kartki). Od kar tych nie można wnieść odwołania. Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.

Wymierzenie kary pieniężnej lub kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą jest dopuszczalne również w przypadku, gdy sędzia nie widział przewinienia dyscyplinarnego. Kara może być również wymierzona zawodnikowi, który uczestnicząc w meczu towarzyskim w kraju lub za granicą był napomniany żółtą kartką bądź zostały wykluczony z gry czerwoną kartką. W tym przypadku orzeczenie kary może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE