Tu jesteś: Poradniki >Jak przeprowadzić transfer zawodnika piłki nożnej w trakcie sporu o…

Jak przeprowadzić transfer zawodnika piłki nożnej w trakcie sporu o ekwiwalent za wyszkolenie?

Maciej Broda

Maciej Broda
27 sty 2016, 20:33
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr. com. Autor: Dariusz Gąszczyk, temat: FullSizeRender 2, opis: sterta polskich złotych

Za kilka dni nastąpi początek okna transferowego w Polsce. Okres ten nieodłącznie związany jest z pojawiającymi się sporami o ekwiwalent za wyszkolenie zawodników. W dzisiejszym tekście zostaną przedstawione praktyczne aspekty przeprowadzenia zmiany barw klubowych w razie zaistnienia wyżej wskazanej sytuacji.

Zagadnienie sytuacji prawnej piłkarza w trakcie postępowania w przedmiocie rozstrzygania o wysokości opłaty szkoleniowej  na łamach portalu przedstawiono m.in. w artykule pt. Status zawodników podczas sporu o ekwiwalent za wyszkolenie. Jak wskazano w wyżej wskazanym tekście: „Spory co do wysokości opłaty szkoleniowej nie wpływają na możliwość brania udziału we współzawodnictwie sportowym przez piłkarzy. Przewidziano w tym momencie sankcję następczą w razie braku wypłaty ekwiwalentu przez klub pozyskujący, jaką jest weryfikacja wyników jako walkower na niekorzyść tego zespołu. Zawodnik nie ponosi w tym momencie żadnych negatywnych konsekwencji w związku z zaspokojeniem roszczeń finansowych klubów macierzystych”. Co jednak zrobić w przypadku, gdy dotychczasowy klub blokuje nam możliwość przeprowadzenia transferu ze względu na brak uiszczenia, należnego w jego ocenie, ekwiwalentu za wyszkolenie?

W celu odpowiedzi na wyżej zadane pytanie należy przyjrzeć się przepisom uchwały nr VIII/124 w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej (dalej: Uchwała).

§ 22

1.Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje:

a)na podstawie umowy zawartej między zainteresowanymi klubami, lub

b)na podstawie oświadczenia klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem, wydanego w ciągu 3 dni od zgłoszenia wniosku o wydanie takiego oświadczenia. lub

c)na podstawie decyzji podjętej przez organ prowadzący dane rozgrywki związku piłki nożnej właściwy dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten organ.

(…)

Zgodnie z § 22 ust. 1 Uchwały podstawami dokonania zmiany przynależności klubowej zawodników są:

1) Umowa zawarta między zainteresowanymi klubami;

2) Oświadczenie klubu odstępującego o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji amatora;

3) Decyzja podjęta przez organ prowadzący rozgrywki danego związku piłki nożnej.

Umowa zawarta między klubami zazwyczaj określa zasady wzajemnych rozliczeń pomiędzy klubami, w tym również kwestie ekwiwalentu za wyszkolenie. Co jednak w przypadku, gdy po wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji amatora dotychczasowy klub odmawia wydania oświadczenia o wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego go z zawodnikiem? Dokument ten jest przecież podstawą do dokonania zmiany przynależności klubowej.

Po pierwsze należy wskazać, że klub ten narusza przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na podstawie przepisu § 16 ust. 5 Uchwały dotychczasowy klub zobowiązany jest do wydania w/w oświadczenia w terminie 3 dni od momentu złożenia pisemnego wniosku. Co więcej, zgodnie z przepisem § 16 ust. 7 Uchwały. Klub ten nie może uzależniać wydania oświadczenia od zaistnienia innych przesłanek niż fakt dalszego obowiązywania kontraktu lub deklaracji gry amatora. W szczególności czynność ta nie może zostać uzależniona od uiszczenia żądanego ekwiwalentu za wyszkolenie przez klub pozyskujący.

§ 16

(…)

5. Klub odstępujący jest zobowiązany do wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora z zawodnikiem w ciągu 3 dni od momentu złożenia pisemnego wniosku.

(…)

7. Klub odstępujący nie może uzależniać wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora od innych przesłanek niż obowiązujący kontrakt lub deklaracja gry amatora. Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie jest związany kontraktem z klubem, nie może być uzależniona od zwolnienia z klubu odstępującego.

W przypadku, gdy klub, pomimo przedstawienia mu wyżej wskazanych argumentów prawnych, w terminie 3 dni nie wydał oświadczenia o wygaśnięciu stosunku prawnego, należy poinformować o tym fakcie związek piłki nożnej właściwy dla klubu pozyskującego oraz zwrócić się z wnioskiem o wydanie decyzji, zgodnie z którą nastąpi wyrejestrowanie zawodnika z dotychczasowego klubu. Taka decyzja, stanowi podstawę dokonania potwierdzenia i uprawnienia zawodnika do pozyskującego go klubu. Warunkiem jest jednak dokonanie należnych opłat związanych z procesem wyrejestrowana i rejestracji zawodnika.

§ 16

(…)

6. W przypadku braku oświadczenia klubu o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora z zawodnikiem, nie wydanego w terminie, o którym mowa w ust. 5, wyrejestrowane zawodnika może także nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ związku piłki nożnej właściwego dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten organ.

(…)

8. Prawomocna decyzja lub decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności właściwego organu związkowego stanowi podstawę dokonania potwierdzenia i uprawnienia zawodnika do klubu pozyskującego przez właściwy Związek, niezależnie od odmowy wydania wymaganych dokumentów przez klub odstępujący lub właściwy dla niego Związek, o ile pozyskujący klub dokona należnych opłat związanych z procesem wyrejestrowania i zarejestrowania zawodnika. Przepis ten stosuje się odpowiednio do zawodnika, który nie jest związany umową, w tym kontraktem o uprawianie piłki nożnej, oraz zawodnika amatora, który nie złożył deklaracji na nowy sezon.

Pomimo dość czytelnych przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej w najbliższym okresie dojdzie zapewne do kolejnych sporów o ekwiwalent pomiędzy zainteresowanymi klubami. W celu zabezpieczenia interesów samych zawodników, warto zaznajomić się z mechanizmami zmiany przynależności barw klubowych, do czego, mam nadzieję, przysłuży się również niniejszy artykuł. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE