ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie finansowe polskiego związku sportowego?

Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie obowiązkom sprawozdawczym w polskich związkach sportowych. Z naszej praktyki jednoznacznie wynika, że w dalszym ciągu organizacje te mają problemy z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy o sporcie:

  1. Walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego corocznie rozpatruje i zatwierdza sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego oraz roczne sprawozdanie finansowe, po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta.

Tematyka wyboru rewidenta została poruszona na łamach portalu w artykule Marcina Kryszki. Ja natomiast chciałbym skupić się na zagadnieniu sporządzania sprawozdania finansowego.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości:

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Należy w tym momencie podkreślić, że kierownikiem jednostki w rozumieniu par. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy są wszyscy członkowie zarządu w przypadku organu wieloosobowego. Okoliczność ta jest szczególnie istotna biorąc pod uwagę składy zarządów w polskich związkach sportowych.

Konsekwentnie, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości: sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wszyscy członkowie Zarządu jako organu wieloosobowego kierującego jednostką w rozumieniu ustawy. Istnieje możliwość odmowy podpisu sprawozdania, jednakże wymaga to pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Jedynie dokonanie takiej czynności stanowi spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy oraz skuteczne sporządzenie sprawozdania finansowego.

W razie braku podpisania sprawozdania przez członka zarządu przy jednoczesnym braku dołączenia pisemnej odmowy podpisu, skutek jest taki, że sprawozdanie to nie zostało prawidłowo sporządzone przez zarząd. Okoliczność ta będzie miała również wpływ na wynik jego zbadania przez biegłego rewidenta, co dalej rzutować będzie na kwestię jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego jest również bezwzględną wytyczną obowiązującą w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych (4B4).

Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności, należy wskazać, iż zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości ponoszą ją wszyscy członkowie zarządu. W pierwszej kolejności może mieć ona charakter cywilnoprawny, gdyby brak sporządzenia sprawozdania finansowego spowodował powstanie po stronie polskiego związku sportowego szkody finansowej. Po drugie, zgodnie z art. 77 pkt 2 ustawy: członkowie zarządu jako osoby wchodzące w skład kierownika jednostki mogą ponieść odpowiedzialność karną za sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z przepisami ustawy:

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,

2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych

– podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Oczywiście w toku potencjalnego postępowania karnego będą brane pod uwagę okoliczności oraz sposób zawinienia w danym stanie faktycznym.

Należy zatem podkreślić, że w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego konieczne jest współdziałania wszystkich członków zarządu, którzy powinni podpisać wyżej wskazany dokument albo pisemnie uzasadnić brak podpisania sprawozdania. W innym przypadku dojdzie do naruszenia przywołanych wcześniej przepisów ustawy o rachunkowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Usunięcie z ławki rezerwowych

Rozgrywki piłkarskie sezonu 2017/2018 są już w decydującej fazie zarówno w Europie, jak i w Polsce. Jak ostatnio wspominałem, towarzyszy im sporo emocji i to niekoniecznie samych pozytywnych. W poprzednim odcinku pisałem o naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego, a dziś pora na przepisy dyscyplinarne, dotyczące trenerów i innych osób funkcyjnych, zasiadających na ławce rezerwowych.

Opublikowane w

Naruszenie nietykalności cielesnej w polskiej piłce nożnej

Rozgrywki sezonu 2017/2018 w Polsce wkroczyły w decydującą fazę. Na wszystkich frontach trwa walka o punkty, znamy już także finalistów Pucharu Polski, o którym ostatnio sporo pisaliśmy, a tej walce towarzyszą emocje, czasem niezdrowe i niesportowe zachowania, także groźby, a nawet przemoc lub naruszenie nietykalności cielesnej.

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustawach. Wprowadziła ona dodatkowe obowiązki w zakresie wpisu członków Zarządu do KRS. Z uwagi na fakt, ze zmiany będą dotyczyć zarówno związków sportowych  jak i znacznej części klubów, warto wskazać na główne założenia wprowadzonych  przepisów.

Opublikowane w

Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Obserwując doniesienia medialne niejednokrotnie usłyszeć możemy wypowiedzi dotyczące poziomu współpracy w strukturach organizacji sportowych. W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić prawne aspekty współdziałania w polskich związkach sportowych z uwzględnieniem Kodeksu Dobrego Zarządzania  dla PZS,

Opublikowane w

Sprzeczność interesów członków władz polskich związków sportowych

Na skutek ostatniej nowelizacji ustawy o sporcie wprowadzono przepisy art. 9 ust. 5b i 5c określające sposób zachowania się członka zarządu i komisji rewizyjnej polskiego związku sportowego w przypadku potencjalnej sprzeczności ich interesów z interesami organizacji. W dzisiejszym artykule chciałbym szerzej odnieść się do wyżej wskazanych regulacji.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.