Tu jesteś: Poradniki >Jak obliczać terminy przy organizacji Walnego Zgromadzenia Członków…

Jak obliczać terminy przy organizacji Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów)?

Maciej Broda

Maciej Broda
09 lut 2016, 22:04
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr.com, author: john varghese, subject: What time is it?

Za kilka miesięcy odbędą się Igrzyska XXXI Olimpiady (IO) w Rio de Janeiro. Jest to także bardzo ważny czas dla polskich związków sportowych. Po zakończeniu IO odbywają się zazwyczaj Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborcze tych organizacji. W związku z powyższym warto zwrócić uwagę na procedurę zwoływania w/w Zgromadzeń pod kątem zachowania prawidłowych terminów.

Bardzo często w praktyce pojawiają się problemy z właściwym ustaleniem w tym zakresie harmonogramu poszczególnych czynności zarządów organizacji sportowych wynikające przede wszystkim z dwóch uchybień.

Pierwszym z nich jest utożsamianie stosowanych w treści statutów zwrotów ,,miesiąc” z „30-dniowym terminem”. Należy bowiem pamiętać, że nie wszystkie miesiące w roku kalendarzowym mają 30 dni, co ma tez wpływ na sposób określania terminów. Drugim zagadnieniem, na które należy zwrócić szczególną uwagę jest sposób liczenia terminów. Przykładowymi sformułowaniami używanymi w statutach są m.in.:

1)      ,,Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów są wybierani na minimum dwa miesiące przed Sprawozdawczo Wyborczym Walnym Zgromadzeniem Delegatów”.

2)      ,,Zarząd, co najmniej na 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Delegatów dostarcza delegatom materiały dotyczące zwołanego zgromadzenia”.

Jak więc poprawnie dokonać wyliczenia dat poszczególnych czynności? Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach nie zawiera w tym zakresie żadnych regulacji. Z pomocą przychodzi nam doktryna prawnicza i orzecznictwo. Analogiczna kwestia została bowiem określona w przepisie art. 238 § 1 zd. 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, który stanowi, że Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Jak w praktyce wygląda zastosowanie wyżej wskazanej normy?

Na uwagę zasługuje orzeczenie Sądu Najwyższego z 8 lutego 2008 roku (I CSK 399/07). Sprawa dotyczyła powództwa o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia, które odbyło się w środę 30 czerwca 2005 roku. Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników zostało natomiast wysłane do powódki listem poleconym w środę 16 czerwca 2005 r. W związku z powyższym powódka stwierdziła, że w omawianym stanie faktycznym został naruszony przepis 238 § 1 KSH z uwagi na zbyt późne nadanie zawiadomienia. Sąd Najwyższy w orzeczeniu wskazał, że skoro wysłanie listu poleconego z zaproszeniem na zgromadzenie wspólników, rozpoczynające bieg tego terminu, nastąpiło w środę dnia 16 czerwca 2005 r., to minimalny dwutygodniowy termin przewidziany w art. 238 § 1 k.s.h. skończył się –z mocy art. 112 k.c. –dopiero z upływem środy dnia 30 czerwca 2005 r., a więc upłynął nie przed terminem zgromadzenia jak stanowi art. 238 § 1 k.s.h., ale z końcem dnia, w którym organ ten już we wcześniejszych godzinach obradował i podejmował uchwały. Sąd podkreślił również, że dwutygodniowy minimalny termin musi skończyć się przed terminem zgromadzenia wspólników, co oznacza najpóźniej z upływem dnia poprzedzającego dzień oznaczony w zaproszeniu jako data odbycia zgromadzenia wspólników.

Co powyższy wyrok oznacza w praktyce dla klubów i związków sportowych organizujących Walne Zgromadzenia Członków (Delegatów)? Posłużmy się przykładem. Jeżeli Walne Zgromadzenie Delegatów zostanie zaplanowane jest na dzień 17 grudnia 2016 roku (sobota), a statut nakłada obowiązek dostarczenia delegatom materiałów na 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia, czynność ta powinna zostać dokonana najpóźniej do końca dnia 2 grudnia 2016 r. (piątek). Termin dwutygodniowy musi upłynąć w dniu poprzedzającym planowany dzień Zgromadzenia. W powyższym przykładzie termin dwutygodniowy upłynie z końcem 16.12.2016 r. (piątek), a Zgromadzenie odbędzie się dnia następnego, czyli od wysłania do dnia zgromadzenia upłyną dwa tygodnie.

W przeszłości zdarzały się już sytuacje kwestionowania ważności Walnych Zgromadzeń organizacji sportowych z uwagi na brak dochowania terminów określonych w statutach. Przed działaczami sportowymi intensywne miesiące, dlatego też warto mieć na uwadze powyższe wskazówki, aby nie doprowadzić do niepotrzebnych kontrowersji związanych z działalnością władz. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE