ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Jak nie prowadzić wewnętrznych postępowań dyscyplinarnych w klubach piłkarskich

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest uchybieniom w zakresie nakładania kar finansowych na zawodników przez kluby piłkarskie w ramach wewnętrznych postępowań dyscyplinarnych. Na jakie aspekty należy zwracać uwagę biorąc udział w postępowaniu jako organ dyscyplinarny bądź występując w roli obwinionego? Zapraszam do lektury.

W ostatnim czasie do Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman zgłosili się zawodnicy, na których prezes zarządu, działając w imieniu klubu piłkarskiego, nałożył kary dyscyplinarne w postaci sankcji finansowych. Kwota nałożonych kar zupełnie przypadkowo odpowiadała zaległościom finansowym, które klub miał wobec piłkarzy. Zawodników pouczono o możliwości złożenia odwołania do zarządu, który ostatecznie podtrzymał decyzję prezesa. Następnie klub skierował do zawodników oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, zgodnie z art. 498 k.c., uznając jednocześnie, że w ten oto sprytny sposób udało mu się zmniejszyć swoje zobowiązania.

Praktyka taka jest szczególnie popularna w trakcie trwania procesów licencyjnych, w których jednym z kryteriów uzyskania licencji na kolejny sezon jest wykazanie braku zobowiązań wobec zawodników, szczegółowo określonych w podręcznikach licencyjnych. Czy działania takie można jednakże uznać za zgodne z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej? Oczywiście, że nie.

Na wstępie należy wskazać na przepis art. 12 Uchwały Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej:

 1. Klub może ustanowić wewnętrzne przepisy dyscyplinarne wraz z sankcjami dyscyplinarnymi za ich naruszenie.

2. W związku z naruszeniem przez Zawodnika przepisów, o których mowa w ust. 1, Klub jako organ dyscyplinarny może nałożyć następujące sankcje:

a. ostrzeżenie;

b. upomnienie;

c. nagana;

d.kara pieniężna do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia indywidualnego Zawodnika;

e. kara odsunięcia Zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcia Zawodnika do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.

3. W przypadku nałożenia kary pieniężnej Klub nie ma prawa potrącić tej kary z wymagalnymi zobowiązaniami z tytułu wynagrodzenia Zawodnika przed uprawomocnieniem się wydanego wobec Zawodnika orzeczenia dyscyplinarnego.

4. Postępowanie dyscyplinarne jest przeprowadzane zgodnie z przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN z zachowaniem prawa Zawodnika do obrony i zaskarżenia wydanego orzeczenia do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki. Zawodnik ma prawo do skorzystania w toku postępowania dyscyplinarnego z pomocy obrońcy.

(…)

W skrócie: klub może nałożyć na zawodnika sankcje, wynikające z uchwalonych przez siebie przepisów wewnętrznych, jednakże postępowanie dyscyplinarne powinno zostać przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. Co więcej, dopiero prawomocnie zakończone postępowanie dyscyplinarne będzie uzasadniać potrącenie nałożonej kary z zaległościami wynikającymi z tytułu wynagrodzenia zawodnika określonego w kontrakcie.

Szczególnie istotny jest przepis odsyłający do postanowień Regulaminu dyscyplinarnego PZPN. Zostały w nim bowiem określone organy dyscyplinarne w I i II instancji, także w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przez kluby. I tak, na podstawie art. 121 § 1 pkt 1 Regulaminu: organem dyscyplinarnym w I instancji jest:

Zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i działaczy piłkarskich w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i nagród klubu oraz w stosunku do kibiców za przewinienia dyscyplinarne, popełnione w związku z meczem.

Proszę zwrócić uwagę, ze zarząd klubu nie jest automatycznie uprawniony do orzekania w sprawach dyscyplinarnych zawodników. Dla określenia właściwości organu dyscyplinarnego konieczna jest analiza statutu klubu oraz wewnętrznych przepisów dyscyplinarnych. Może zatem okazać się, ze w sprawie dyscyplinarnej orzekały osoby, które w żaden sposób nie były uprawnione do dokonywania takich czynności. W przypadku nakładania kar przez zarząd warto z kolei sprawdzić, czy był on reprezentowany (m.in. w zakresie liczebności składu) zgodnie z postanowieniami statutu klubu. Z naszych analiz wynika, ze w wielu przypadkach dochodzi ze strony klubów do rażących zaniedbań w tym zakresie.

Na podstawie art. 122 §1 pkt 1-3 Regulaminu dyscyplinarnego: organem dyscyplinarnym w II instancji jest:

Organami dyscyplinarnymi właściwymi do  orzekania w II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń organów I instancji są:

1) komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej,

2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi;

3) Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę,

Z wyżej wskazanego przepisu jednoznacznie wynika, ze to nie Zarząd czy inny organ wewnętrzny klubu uprawniony jest do orzekania w sprawach odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych organów I instancji, lecz niezależny organ dyscyplinarny podmiotu prowadzącego rozgrywki, w których występuje klub. Warto mieć to na uwadze podczas prowadzenia jak i aktywnego uczestniczenia w postępowaniu dyscyplinarnym.

Odesłanie do regulaminu PZPN nakłada na organy dyscyplinarne klubu obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z dyrektywami wskazanymi w wyżej wskazanym dokumencie, m.in. w zakresie treści i składników orzeczenia dyscyplinarnego, na które wskazywałem m.in. w artykule pt. „Treść orzeczenia jako realizacja zasad postępowania dyscyplinarnego w sporcie” oraz ,,Jak prawidłowo poinformować o nałożeniu kar przez organy dyscyplinarne Polskiego Związku Piłki Nożnej”?. Wymagania te dotyczą również sposobu przeprowadzenia dowodów, wiążących terminów jak i sposobu informowania obwinionego w ramach toczącego się postępowania.

Czy postępowania dyscyplinarne prowadzone przez kluby spełniają wyżej wskazane wymagania określone w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej? Śmiem twierdzić, że w znacznej części odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Z jednej strony powinien to być impuls dla klubów, by zabezpieczając swoje interesy, zmodyfikowały sposób prowadzenia postępowania oraz orzekania o nakładaniu sankcji dyscyplinarnych na swoich zawodników. Z drugiej zaś, sami gracze w przypadku zaistnienia naruszeń postępowania, uprawnieni są do ochrony swoich interesów poprzez wykazywanie uchybień proceduralnych. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Redakcja statutu zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Na łamach portalu kontynuujemy omawianie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić wpływ ogłoszenia Kodeksu na treść statutów polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Główne założenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

15 grudnia 2017 r. Minister Sportu i Turystyki zaprezentował Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Jaki charakter ma ten dokument, kogo obowiązuje i kiedy wchodzi w życie – między innymi na te pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Opublikowane w

Wykluczenie członka a pomówienie na gruncie przepisów karnych

W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić problematykę wykluczenia członków stowarzyszeń sportowych w kontekście popełnienia określonego w art. 212 k.k., tj. pomówienia.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.