Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Funkcja trenera i instruktora sportu, a deregulacja niektórych zawodów

Funkcja trenera i instruktora sportu, a deregulacja niektórych zawodów

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN
20 sie 2013, 14:47
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Funkcja trenera i instruktora sportu, a deregulacja niektórych zawodów

23 lipca bieżącego roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (zwana dalej „ustawą deregulacyjną”). Podpisana przez Prezydenta 9 lipca br. ustawa deregulacyjna dotyka również zawodów wykonywanych w świecie sportu. Jak bowiem wynika z przyjętego projektu, (który już niedługo wejdzie w życie zgodnie z dyspozycją art. 50 ustawy deregulacyjnej, iż wchodzi ona w życie po upływie 30 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) dokonuje on między innymi zmiany w ustawie z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (zwana dalej „uos”). Zmiany te dotyczą art. 41 i art. 42 uos, które dotychczas regulowały kwalifikacje zawodowe w sporcie.

Jak wynika z art. 25 ustawy deregulacyjnej, nowelizacja ustawy o sporcie została dokonana poprzez: zmianę brzmienia art. 41 uos, który regulował tytułowy zawodowe trenera i instruktora sportu, a także poprzez uchylenie w całości art. 42 uos, regulującego uznawanie kwalifikacji uzyskanych przez trenerów i instruktorów sportu za granicą.

Mianowicie art. 41 uos będzie miał następujące brzmienie:

„ art. 41

1. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy.

2. Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć, o których mowa w ust.1 przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.

3. Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

            1) ukończyła 18 lat;

            2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

            3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań          trenera lub instruktora sportu;

            4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub okreslone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art.           193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.       Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 40). „

Już na pierwszy rzut oka widać, iż w zakresie art. 41 uos doszło do znacznych zmian nie tylko w sferze klas trenerskich i podziału pomiędzy funkcją trenera a instruktora sportu, ale również poprzez uszczuplenie wymogów, jakie mają spełniać osoby chcące pełnić komentowane funkcję.

Warto więc zaprezentować jakie najważniejsze zmiany niesie ze sobą nowe brzmienie art. 41 uos:

  • „trener” jak i „instruktor sportu” nie będą już nazywane „tytułami zawodowymi”- na chwilę obecną nie wydaje się by ta zmiana powodowała jakiekolwiek wątpliwości. Wątpliwości mogą pojawić się dopiero w sytuacji odnoszenia się przez inne przepisy do „tytułów zawodowych”, co wówczas wyłączy możliwość stosowania ich do „trenerów” i „instruktorów sportu”;
  • zrównanie wymogów dla trenerów i instruktorów sportu – mianowicie obydwa te określenia w myśl nowych przepisów traktowane są równorzędnie;
  • brak stopniowania szczebli trenerskich – bodaj najistotniejsza zmiana w zakresie deregulacji. Ustawa deregulacyjne używa tylko określenia „trener” bez dodatkowych stopni, co miało miejsce we wcześniejszym brzmieniu zapisu art. 41 uos tj. podziału na: trenera klasy drugiej, trenera klasy pierwszej oraz trenera klasy mistrzowskiej;
  • brak wymogu ukończenia studiów wyższych – wymóg ten z małymi wyjątkami w dotychczasowym brzmieniu funkcjonował dla osób chcących pełnić komentowane funkcje. W myśl nowych przepisów dla osoby, która chce zostać trenerem lub instruktorem sportu wystarczy posiadanie jedynie średniego wykształcenia;
  • dodanie nowego wymogu w postaci posiadania przez osoby chętne do pełnienia komentowanych funkcji wymogu: „posiadania wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu”. Jednocześnie ustawa nie precyzuje, w jaki sposób wiedza, doświadczenie i umiejętności mają być weryfikowane oraz nie wprowadza wymogu chociażby sprawdzenia ich w stosownym egzaminie. W praktyce weryfikacji tej będą dokonywać polskie związki sportowe;
  • wyłączenie procedury ubiegania się o uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na prowadzenie specjalistycznych kursów trenerów i instruktorów sportu.

Czy wprowadzone uproszczenia dla osób chcących zostać trenerami i instruktorami sportu w rzeczywistości przyniosą pożądany efekt w postaci zwiększonej liczby profesjonalnej i dobrze wykwalifikowanej kadry trenerskiej, która to będzie w stanie wyszkolić dla kraju przyszłych mistrzów, czas pokaże. W mojej opinii, aż tak daleko idąca regulacja, która w praktyce nie tylko zlikwidowała stopnie trenerskie, ale również zrównała funkcję trenera z instruktorem sportu oraz nie wymaga od osoby ubiegającej się ukończenia studiów wyższych może spowodować pojawieniem się rzeszy niedoświadczonych i źle przygotowanych do swojej roli trenerów i instruktorów sportu, którzy już na samym początku kariery młodych zawodników mogą doprowadzić do ich złego wyszkolenia. To natomiast może spowodować utrudnienia w ich dalszym rozwoju. Tym samym odniesiemy odwrotny efekt od planowanego – będziemy mieli rzesze trenerów i instruktorów sportu wraz z źle wyszkolonymi zawodnikami. A chyba nie o taki efekt chodziło ustawodawcy. 

Komentarze

~Konrad Kaźmierczak » 20 sie 2013, 15:43

Bardzo dobra ustawa. Autor powinien wiedzieć, że dzisiaj studia można kupić na pierwszym lepszym bazarze. A to przecież nie oto chodzi, żeby płacić niepotrzebne haracze. Zawód trenera jest już sam w sobie zobowiązujący do ciągłego rozwoju

Pozdrawiam, Kaz

~kalikst sobczynski » 20 sie 2013, 16:05

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czy to oznacza, ze o tym czy ktoś jest trenerem będzie decydował polski związek sportowy?

~cubala » 20 sie 2013, 21:05

Planowałem w tym roku pozyskać środki z EFS na szkolenie dla trenerów/instruktorów, ale otrzymałem następującą odpowiedź:
"Czy w ramach typów operacji w konkursie nr I/9.5/A/13 istnieje możliwość dofinansowania kursów instruktora, trenera piłki nożnej? Jeśli tak, to dla jakich typów Działań/Poddziałań? Czy może to być typ operacji: 9.6.1?
Zgodnie z zapisami Dokumentacji Konkursowej dla konkursu nr I/9.5/A/13, wsparcie otrzymuje następujący typ operacji: projekty skierowane do obszarów wiejskich realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.6.1, 9.6.2.
W ramach Priorytetu IX PO KL działaniem umożliwiającym osobom dorosłym dokształcanie jest Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych. Działanie to obejmuje 3 typy Poddziałań, z których 2 możliwe są do realizacji w ramach Działania 9.5, tj. Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych oraz Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Jednym z typów operacji dla Poddziałania 9.6.1 jest kształcenie w formach szkolnych lub w formach pozaszkolnych, określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia jedną z form kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych jest kwalifikacyjny kurs zawodowy. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dają możliwość osobom dorosłym uzyskania 251 kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego). W klasyfikacji zawodów nie ujęto instruktora/trenera piłki nożnej, co oznacza, że brak podstawy programowej w tym zawodzie oraz możliwości realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Należy też mieć na uwadze, że Rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych stanowi przepis wykonawczy do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie regulowana jest Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie.
W związku z powyższym uzyskanie kwalifikacji w sporcie (instruktor/trener piłki nożnej) nie wpisuje się w typ operacji przewidziany do realizacji w ramach konkursu nr I/9.5/A/13."

~formaster » 21 sie 2013, 22:02

Ustawa spłaszcza i kasuje "tytułomanię" która nic nie ma wspólnego z wiedzą, praktyką i efektami pracy treningowej. Uważam że jest dobrym posunięciem.

~Tomek » 23 sie 2013, 14:32

Ci, którzy nie mają tytułu trenera są zadowoleni i na odwrót. De facto każdy może powiedzieć: jestem trenerem, a ewentualny klient może z nim podjąć współpracę na własne ryzyko. Jednak zawsze można spytać "trenera" o jego umiejętności, wykształcenie i osiągnięcia.

~Marko » 30 sie 2013, 17:18

Myślę że trzeba być odważnym, żeby np. nie znając się na siatkówce rzucać się na trenowanie naszej reprezentacji siatkówki :) Te różne opłaty i testy były po prostu zbędne, ta deregulacja jest dobra. Teraz nie będzie liczyło się że masz stopień I, więc czujesz się lepszy od II stopnia, liczą się umiejętności praktyczne.
Na SprawdzPrace pl macie opisy trenera instruktora z naniesionymi zmianami

~Maniek » 22 wrz 2013, 14:53

Czy w takim , trener bez "papierków" może zgłosić drużynę prowadzoną przez siebie, do gry w związku?

~Quba » 01 paź 2013, 21:28

Ustawa dla nieuków. Do tej pory żeby zostać trenerem trzeba było przejść drogę, która przygotowała go do rzetelnej pracy. Teraz w klubach prezesi beda zatrudniali najtańszych trenerów/instruktorów swoich znajomych. Najbardziej na tym ucierpi młodzież, która trafi w ręce tanich trenerów/instruktorów. W niedalekiej przyszłośći zapłacimy za ta ustawe wysoką cenę.

~Jaco » 29 lis 2013, 11:38

Wszyscy się cieszą tylko nie wiadomo z czego. Nie wyobrażam sobie ludzi bez wykształcenia wyższego w tym zawodzie. Ta praca odbywa się jest realizowana na żywym człowieku a nie na maszynach. Jeżeli brak kompetencji ma spowodować kalectwo dzieci, młodzieży i starszych zawodników to idzie to w dobrym kierunku. Brak kompetencji nie tylko trenerskich ale i pedagogicznych przy pracy z dziećmi spowoduje dużo niekorzystnych efektów. Najlepiej znieśmy zawody, edukację wyższą i niech każdy pracuje w takim zawodzie jaki sobie wybierze. A konsekwencje zobaczymy za kilka lat.

~Danuta Sobczak - Domańska » 05 gru 2013, 01:43

Zawód trenera, jest jak zawód lekarza. Nic co jest związane ze zdrowiem człowieka nie powinno być byle jakie, a ta ustawa to proponuje. Myślę, że źle opisano zawody związane ze zdrowiem człowieka.

~pawel rodzic » 02 sty 2014, 07:26

Totalnie nie zgadzam sie z tym co proponuje ten rzad.Czyli kazdy moze zostac trenerem z ,,ulicy,, aby ksztalcic w przyszlosci moje dzieci np. w klubie bez porzygotowania pedagogicznego,znajomosci tematow takich jak technika- wykonania cwiczenia ,nie mowiac o zalozeniach taktycznych.Skad ten trener ,fachowiec z ,,ulicy,, ma miec ,posiadac w/w wiedze?MASAKRA!!!
Dla mnie trener to ma byc MODEL MISTRZA w ktorego ma byc zapatrzony mlody adept sportu!!!!!!

~wolnościowiec z urodzenia » 18 lut 2014, 15:15

Czytając komentarze widać, że jak zwykle ścierają się dwa zasadniczo odmienne punkty widzenia. Podstawą jednego jest wiara, że "PAPIER" o czymś świadczy. Jestem pracodawcą z 30 letnim doświadczeniem i zatrudniłem historycznie około 100 osób. NIGDY mnie nie interesowały dokumenty ale FAKTYCZNA wiedza. PAPIER może być ale od NAPRAWDĘ niezależnej organizacji o której każdy wie, że jak tak się uczył to jest GOŚĆ. Kiedyś SGPiS czy WAT to były uczelnie których absolwenci GWARANTOWALI jakość a teraz... jedynie wyjątki potwierdzają regułę.
Wracając do sportu, jestem przekonany, że poszczególne związki SAME najlepiej zadbają o dobre kryteria. Ich ocenia się przez wynik. Wyniku nie będzie bez dobrych trenerów.

~pytający_nr1 » 27 lut 2014, 20:20

Mam pytanie bardzo konkretne. Prowadzę klub Karate stylu... (zostawmy to poza dyskusją), który należy do jakiegoś tam stowarzyszenia ogólnopolskiego. Ale... mój klub należy też do innych organizacji, z tym stowarzyszeniem nie mających nic wspólnego. No i pytanie - chcę uruchomić w mieście "X" sekcję zajęć rekreacyjnych z zakresu samoobrony dla dorosłych. Prowadzenie tych zajęć chcę powierzyć osobie, która ma bogate doświadczenie wieloletnie w sztukach walki, ale nie posiada uprawnień państwowych ani żadnych stopni (pasów itp.). Mogę go zatrudnić na to stanowisko czy nie mogę??? Oto jest pytanie kluczowe w tym wszystkim.

~Maciej Zylka » 27 lut 2014, 20:24

Proszę o kontakt Pana Pytającego nr 1 pod nr tel 693-672-258, w dni powszednie od 8,00 do 16,oo. Pozdrawiam

~michał » 11 mar 2014, 22:42

Pytanie odnośnie organizacji kursów instruktora sportu. Wszędzie się mówi o tym, że uprawnienia instruktorskie nie są wymagane, bo mamy ustawę deregulacyjną. Jednak mamy różne projekty unijne i nie tylko i płatnicy tych projektów wymagają uprawnień instruktorskich od osób, które mają zajęcia prowadzić - konkretnie chodzi mi o program "Umiem pływać" realizowany przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Do prowadzenia nauki pływania z dziećmi wymagany jest dokument instruktora pływania. I teraz pytanie - ponieważ pojawiła się potrzeba uzyskania takich uprawnień - kto może teraz szkolić ludzi na instruktorów pływania i jak to wygląda? Czy w związku z uwolnieniem zawodów i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej można założyć firmę, która zajmować się będzie szkoleniami, zatrudnić trenerów (z doświadczeniem popartym dyplomami) przygotować program i zorganizować kurs? Ministerstwo Sportu nie ma już nic do tego, Ministerstwo Edukacji Narodowej - chyba też bo jak już ktoś tutaj pisał zawód instruktor/trener sportu nie jest określany w rozporządzeniach MEN, więc chyba można ale jakie jest Wasze zdanie?

~Piotr » 10 kwi 2014, 20:04

Co zatem z ubezpieczenie OC trenera/instruktora? Skoro każdy może prowadzić trening, bez "papierka" jak podejdą do odszkodowań towarzystwa ubezpieczeniowe?

~HENIO » 06 maj 2014, 13:43

ALE SYF

~Mariusz » 09 sie 2014, 10:25

I teraz PZPN wydał uchwałę, która powoduje ,że wszyscy trenerzy i instruktorzy tracą swoje uprawnienia od 2020 roku. Chyba że zrobią płatny kurs. Mam pytanie. Czy jest to zgodne z prawem, że odbiera się komuś uprawnienia, które uzyskał kończąc studia wyższe ze stopniem specjalizacji trenera z piłki nożnej? Ta uchwała powoduje, że dotychczasowi trenerzy i instruktorzy nie będą mogli prowadzić żadnych drużyn. Pytam się dlaczego trener piłki nożnej jest gorzej traktowany od trenerów np. siatkówki, czy piłki ręcznej. Ja rozumiem, że nowi trenerzy od momentu wejścia w życie ustawy deregulującej nabywaliby uprawnienia według nowych zasad. Ale jak można nagle odebrać komuś uprawnienia, kto już ma je od kilkunastu lat? I co teraz ma to robić od nowa? To tak jakby nagle odebrać wszystkim mieszkańcom Wielkopolski prawo jazdy kategorii B(analogia do trenerów piłki nożnej), a pozostałym mieszkańcom Polski je pozostawić(mam na myśli trenerów innych dyscyplin).
Nawet Wielkopolanie nie będą mogli kierować rowerem( no bo jak ktoś nie zrobi kursu związkowego tzw. UEFA danego szczebla to nie będzie mógł prowadzić nawet najniższej klasy rozgrywkowej). W tym momencie moim zdaniem prawo działa wstecz. Jeszcze jedna sprawa, którą poruszył "pawel rodzic" : teraz klub będzie mógł zatrudnić kogoś kto zrobi kursik UEFA, a nie będzie mógł zatrudnić trenera z doświadczeniem po studiach jeśli takiego kursiku ta osoba nie zrobi. Kto będzie trenował nasze dzieci, a co z przygotowaniem pedagogicznym?! Przecież to wszystko jest chore.

~gość » 11 gru 2014, 20:10

od 92 roku trenuję Taekwondo WTF. Mój związek sportowy mam wrażenie istnieje tylko po to abym płacił haracze (składki, licencje i oczywiście kurs trenera). nie stać mnie na to. i nie wiem czy ustawa co kolwiek reguluje skoro napisał Pan że związek będzie uznawał kto ma kwalifikacje a kto nie. znowy trzeba będzie zpłacić. ciekawe ile tym razem.

~Darek » 31 gru 2014, 11:35

To ,że ktoś ma papier trenera nie bedzie szło w parze z osiągnięciami i przykladaniem się do pracy z zawodnikami.Bywają sytuacje że ktoś bez papierow trenerskich bardziej oddaje się pracy w klubie niż ten niby trener.Kazdy ma jakieś hobby i pasje ma do czynienia z zawodnikami ,ma do nich szacunek a oni do niego, jest dla nich autorytetem , stara im się pomoc i wspiera w roznych sytuacjach.Jezeli trafia się na normalnych ludzi i jest sie samemu normalnym to wynik bedzie w sporcie bez papierów.Ludzie robcie coś z pasją i zaangazowaniem a sukcesy będą.Pozdrawiam i jestem za ustawą która weszla.

~coach » 22 sty 2015, 13:14

Nie widzę wgl problemu szanujący się klub i tak zweryfikuje umiejętności i wiedzę a w L na przykład nie ma gadki żeby bez studiów ktoś wszedł zresztą w większości klubów z ekstraklasy I ligi i 2 pewnie też

~cleo » 16 lut 2015, 08:49

Czy do prowadzenia zajęć sportowych w szkole, w ramach zajęć dodatkowych (po lekcjach, płatnych), ale wiążących się z wynajęciem sali w szkole potrzebny jest papier trenerski? Zaznaczam, że zajęcia nie miałyby być prowadzone w ramach klubu sportowego, ale jako prywatna działalność gospodarcza.

~gość16 » 19 sie 2015, 15:47

Mariusz napisałeś : "Pytam się dlaczego trener piłki nożnej jest gorzej traktowany od trenerów np. siatkówki, czy piłki ręcznej." Otóż nie jest. Uchwała, która powoduje ,że wszyscy trenerzy i instruktorzy tracą swoje uprawnienia od 2020 roku dotyczy właśnie WSZYSTKICH, a nie tylko piłki nożnej...

~Unka » 30 wrz 2015, 23:07

Zadam jeszcze raz pytanie poprzednika(CLEO)Czy osoba prowadząca zajęcia np.w wynajętej sali szkolnej w ramach działalności gospodarczej nie musi posiadać uprawnień trenerskich albo instruktorskich? Nikt nie odpowiedział na pytanie

~Asia » 09 paź 2015, 12:46

Niby wg jakiej uchwały wszyscy instruktorzy i trenerzy mieliby stracić uprawnienia od 2020 r. skoro wg nowej ustawy nikt takich uprawnień nie potrzebuje. Nadal jednak firmy szkoleniowe wydają legitymacje instruktorskie a AWF dyplomy trenerskie oferując uprawnienia honorowane w Polsce i na całym świecie.

~Coach » 23 paź 2015, 21:50

Ukończyłem Awf w 2002 roku uzyskując dodatkowo trenera II klasy piłki nożnej(kilka lat to robiłem jako kawaler),trenuje w zawodzie do dziś , prowadzę obecnie dwie drużyny no i niedługo muszę od nowa iść na kurs dla trenerów, muszę zostawić to wszystko , rodzinę małe dzieci i zapierdzielac czasochłonny kurs,kasę dawać bo ktoś stwierdził że moje uprawnienia muszą mieć inną nazwę, kur...a chyba nie dam rady...moja żona też się wkurzyla.

~JA » 28 lis 2015, 19:17

chore to wszystko

~Ja » 29 gru 2015, 11:22

Czy po zatarciu wyroku mogę przystąpić do kursu instruktora sportu

~Ja » 29 gru 2015, 11:32

Czy po zatarciu wyroku mogę przystąpić do kursu instruktora sportu

~prawnik » 26 cze 2016, 14:11

Tak po zatarciu skazania możesz przystąpić do kursu instruktora sportu. Zatarcie skazania powoduje uznanie go za niebyłe. Potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności.

~mironik » 31 mar 2017, 22:04

Co to teraz niby daje ukończenie kursu instruktora sportu że specjalnością piłka nożna skoro i tak ozpn nie wydaje licencji trenerskich i nie można prowadzić żadnej drużyny nawet C-klasy?Czy może się mylę

~paskov » 05 kwi 2017, 09:32

Mironik tak jest ja mam ten sam problem - kurs zrobiłem papiery mam a licencja ? zapomnij

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE