ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Efekty zgłoszonych uwag do projektu zmian w przekształceniach klubów sportowych

W dzisiejszym artykule chciałbym kontynuować zagadnienie planowanych zmian dotyczących możliwości przekształcenia klubów sportowych. W ostatnim czasie doszło bowiem do zmian w treści propozycji nowelizacji ustawy o sporcie w tym zakresie.

We wpisie pt. Zmiany w przekształceniach klubów sportowych? wskazywałem na założenia oraz cel nowelizacji art. 4 o sporcie, w którym wprowadzona ma zostać procedura bezpośredniej rejestracji klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku woli podjęcia działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że w pierwotnej wersji dodane miały zostać przepisy ust. 9 i 10 o treści:

 „9. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, mogą dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie właściwy starosta z urzędu wykreśla uczniowski klub sportowy lub klub sportowy, o którym mowa w ust. 7 , z ewidencji o której mowa w ust. 4.

10. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu staroście odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, o którym mowa w ust. 7.”;

W dniu 18 stycznia 2017 r. uwagi do zmian w wyżej wskazanym brzmieniu zgłosił Minister Sprawiedliwości wskazując, że proponowane przepisy budzą wątpliwości z uwagi na fakultatywność przerejestrowania klubów sportowych do Krajowego Rejestru Sądowego. W projekcie nie określono bowiem, czy pozostawiono możliwość rejestracji klubów w ewidencji starostów, jednocześnie stwarzając możliwość rejestracji w KRS, czy też preferowana ma być forma rejestracji jedynie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Minister wskazał jednocześnie, ze rozwiązanie wprowadzające fakultatywność rejestracji tej samej kategorii podmiotów jest nieuprawnione na podstawie art. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru.

W związku z powyższym Minister zaproponował rozwiązanie, zgodnie z którym klub sportowy wpisany do ewidencji, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą, traci byt prawny po wykreśleniu z ewidencji starosty. W takim przypadku, w razie podjęcia przez klub działalności gospodarczej, powinien złożyć on wniosek o przerejestrowanie do KRS, natomiast sąd rejestrowy poinformuje właściwego starostę o dokonaniu wpisu do Rejestru celem wykreślenia go z ewidencji klubów sportowych. Za zasadne Minister uznał również wprowadzenie przepisu przesądzającego o ciągłości bytu prawnego podmiotu przerejestrowanego do KRS.

Na okoliczność tę wskazało również Rządowe Centrum Legislacyjne w swojej opinii odnośnie nowelizacji art. 4 ustawy o sporcie.

16 lutego 2017 r. opublikowano projekt ustawy o sporcie przekazany do dalszych konsultacji. Z jego treści jak również pism z 15 lutego 2017 r. odnoszących się do uwag Ministra Sprawiedliwości oraz Rządowego Centrum Legislacyjnego wynika, że wyżej wskazane sugestie zostały uwzględnione w toku prac nad nowelizacją ustawy o sporcie. Przepisy dotyczące przekształceń klubów zostały bowiem rozbudowane i w obecnie proponowanym brzmieniu przedstawiają się następująco:

 „9. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, zamierzające podjąć działalność gospodarczą i po odpowiedniej zmianie statutu, mogą dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie właściwy starosta z urzędu wykreśla uczniowski klub sportowy lub klub sportowy, o którym mowa w ust. 7 , z ewidencji o której mowa w ust. 4.

10. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 9 nie wymaga zatwierdzenia przez starostę.

11. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu staroście odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, o którym mowa w ust. 7.

12. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, zachowują wszystkie prawa i obowiązki.”.

Oczywiście nie jest przesądzone, że przepisy te wejdą w życie w wyżej wskazanym brzmieniu. Czekamy zatem na dalsze fazy procesu legislacyjnego, wierząc, ze w najbliższej przyszłości zostanie uzupełniona luka w przepisach, umożliwiając bezpośrednie przekształcenie klubów sportowych, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oczywiście na bieżąco będziemy informować o dalszych wynikach prac nowelizacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Redakcja statutu zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Na łamach portalu kontynuujemy omawianie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić wpływ ogłoszenia Kodeksu na treść statutów polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Główne założenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

15 grudnia 2017 r. Minister Sportu i Turystyki zaprezentował Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Jaki charakter ma ten dokument, kogo obowiązuje i kiedy wchodzi w życie – między innymi na te pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Opublikowane w

Wykluczenie członka a pomówienie na gruncie przepisów karnych

W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić problematykę wykluczenia członków stowarzyszeń sportowych w kontekście popełnienia określonego w art. 212 k.k., tj. pomówienia.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.