ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Efekty zgłoszonych uwag do projektu zmian w przekształceniach klubów sportowych

W dzisiejszym artykule chciałbym kontynuować zagadnienie planowanych zmian dotyczących możliwości przekształcenia klubów sportowych. W ostatnim czasie doszło bowiem do zmian w treści propozycji nowelizacji ustawy o sporcie w tym zakresie.

We wpisie pt. Zmiany w przekształceniach klubów sportowych? wskazywałem na założenia oraz cel nowelizacji art. 4 o sporcie, w którym wprowadzona ma zostać procedura bezpośredniej rejestracji klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku woli podjęcia działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że w pierwotnej wersji dodane miały zostać przepisy ust. 9 i 10 o treści:

 „9. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, mogą dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie właściwy starosta z urzędu wykreśla uczniowski klub sportowy lub klub sportowy, o którym mowa w ust. 7 , z ewidencji o której mowa w ust. 4.

10. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu staroście odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, o którym mowa w ust. 7.”;

W dniu 18 stycznia 2017 r. uwagi do zmian w wyżej wskazanym brzmieniu zgłosił Minister Sprawiedliwości wskazując, że proponowane przepisy budzą wątpliwości z uwagi na fakultatywność przerejestrowania klubów sportowych do Krajowego Rejestru Sądowego. W projekcie nie określono bowiem, czy pozostawiono możliwość rejestracji klubów w ewidencji starostów, jednocześnie stwarzając możliwość rejestracji w KRS, czy też preferowana ma być forma rejestracji jedynie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Minister wskazał jednocześnie, ze rozwiązanie wprowadzające fakultatywność rejestracji tej samej kategorii podmiotów jest nieuprawnione na podstawie art. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru.

W związku z powyższym Minister zaproponował rozwiązanie, zgodnie z którym klub sportowy wpisany do ewidencji, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą, traci byt prawny po wykreśleniu z ewidencji starosty. W takim przypadku, w razie podjęcia przez klub działalności gospodarczej, powinien złożyć on wniosek o przerejestrowanie do KRS, natomiast sąd rejestrowy poinformuje właściwego starostę o dokonaniu wpisu do Rejestru celem wykreślenia go z ewidencji klubów sportowych. Za zasadne Minister uznał również wprowadzenie przepisu przesądzającego o ciągłości bytu prawnego podmiotu przerejestrowanego do KRS.

Na okoliczność tę wskazało również Rządowe Centrum Legislacyjne w swojej opinii odnośnie nowelizacji art. 4 ustawy o sporcie.

16 lutego 2017 r. opublikowano projekt ustawy o sporcie przekazany do dalszych konsultacji. Z jego treści jak również pism z 15 lutego 2017 r. odnoszących się do uwag Ministra Sprawiedliwości oraz Rządowego Centrum Legislacyjnego wynika, że wyżej wskazane sugestie zostały uwzględnione w toku prac nad nowelizacją ustawy o sporcie. Przepisy dotyczące przekształceń klubów zostały bowiem rozbudowane i w obecnie proponowanym brzmieniu przedstawiają się następująco:

 „9. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, zamierzające podjąć działalność gospodarczą i po odpowiedniej zmianie statutu, mogą dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie właściwy starosta z urzędu wykreśla uczniowski klub sportowy lub klub sportowy, o którym mowa w ust. 7 , z ewidencji o której mowa w ust. 4.

10. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 9 nie wymaga zatwierdzenia przez starostę.

11. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu staroście odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, o którym mowa w ust. 7.

12. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, zachowują wszystkie prawa i obowiązki.”.

Oczywiście nie jest przesądzone, że przepisy te wejdą w życie w wyżej wskazanym brzmieniu. Czekamy zatem na dalsze fazy procesu legislacyjnego, wierząc, ze w najbliższej przyszłości zostanie uzupełniona luka w przepisach, umożliwiając bezpośrednie przekształcenie klubów sportowych, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oczywiście na bieżąco będziemy informować o dalszych wynikach prac nowelizacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Zgłoszenie członków zarządu po nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustawach. Wprowadziła ona dodatkowe obowiązki w zakresie wpisu członków Zarządu do KRS. Z uwagi na fakt, ze zmiany będą dotyczyć zarówno związków sportowych  jak i znacznej części klubów, warto wskazać na główne założenia wprowadzonych  przepisów.

Opublikowane w

Współpraca wewnętrzna w polskich związkach sportowych

Obserwując doniesienia medialne niejednokrotnie usłyszeć możemy wypowiedzi dotyczące poziomu współpracy w strukturach organizacji sportowych. W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić prawne aspekty współdziałania w polskich związkach sportowych z uwzględnieniem Kodeksu Dobrego Zarządzania  dla PZS,

Opublikowane w

Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie finansowe polskiego związku sportowego?

Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie obowiązkom sprawozdawczym w polskich związkach sportowych. Z naszej praktyki jednoznacznie wynika, że w dalszym ciągu organizacje te mają problemy z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy o rachunkowości.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.