ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Analiza przepisów ustawy antydopingowej

Trzy dni temu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie, której projekt był już kilkukrotnie omawiany na łamach naszego portalu. Przyjrzyjmy się zatem kształtowi ostatecznych rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawą antydopingową.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawa zasadniczo nie wprowadza żadnego novum jeżeli chodzi o podstawą terminologię związaną z tematyką dopingu. Substancja i metoda zabroniona została zdefiniowana przez odesłanie do załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, co jest powszechnie przyjętym standardem międzynarodowym i w konsekwencji powoduje, że substancjami i metodami zabronionymi są te określone w aktualizowanej co roku liście WADA. Także art. 3 ustawy definiujący doping w sporcie nie odbiega znacząco od regulacji zawartej dotychczas w ustawie o sporcie. Z drugiej strony, ustawodawca zdecydował się wprowadzić definicję „okresu podczas zawodów”, co nie miało miejsca wcześniej mimo, że ustawa o sporcie także posługiwała się tym terminem. Co do zasady, o ile przepisy właściwej międzynarodowej organizacji sportowej lub organizatora zawodów nie stanowią inaczej, okresem podczas zawodów będzie już 12 godzin poprzedzających ich rozpoczęciem aż do zakończenia zawodów oraz uwzględniając okres kontroli antydopingowej związanej z zawodami.

Całkowitą nowością jest sygnalizowane już wcześniej powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej, w skrócie POLADA, która zastąpi dotychczas funkcjonująca Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Zadania POLADA uregulowano w art. 5 ustawy, w świetle którego POLADA jawi się jako podmiot o bardzo szerokich kompetencjach w przedmiocie dopingu w sporcie. POLADA uzyskała m.in. kompetencje w przedmiocie regulacji zagadnień kontroli antydopingowej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za stosowanie dopingu, uprawnienia opiniodawcze w stosunku do projektów ustaw dotyczących dopingu oraz prawo do planowania i przeprowadzania kontroli antydopingowych. POLADA będzie zajmowała się także szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji kontrolerów, realizacją programów edukacyjnych oraz przyznawaniem zgody na stosowanie metody i substancji zabronionej. W przepisach ustawy wskazano także, iż do zadań POLADA będzie należała współpraca z zagranicznymi agencjami antydopingowymi. Zadania POLADA są zatem znacznie szersze niż te, których realizacją zajmowała się dotychczas KdZDwS.

Nowością jest także uregulowanie na poziomie ustawowym (Rozdział 3 ustawy) zagadnienia kontroli antydopingowej. Od teraz zawodnik ma już ustawowy obowiązek poddania się kontroli antydopingowej przeprowadzanej przez POLADA. Ponadto, w art. 29 ust. 2 wprost wskazano na zakres danych osobowych jakie POLADA może przetwarzać w związku z prowadzoną kontrolą antydopingową, a w ust. 3 wskazano jakim innym podmiot agencja może przekazywać przedmiotowe dane.

Nie jest zaskoczeniem, że przy nowej agencji dalej będzie funkcjonował Panel Dyscyplinarny orzekający w dwóch instancjach w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Zwiększyła się natomiast liczba członków Panelu Dyscyplinarnego, który od teraz będzie orzekał zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji w składach pięcioosobowych. Ponadto, w ustawie antydopingowej uregulowano kontrowersyjny temat współpracy POLADA m.in. z organami ścigania. Od teraz Policja, Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator będą przekazywać na wniosek POLADA lub z urzędu wszelkie informacje, którymi dysponują, jeżeli są one niezbędne do ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, o ile nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa. Warto także zwrócić uwagę na wprowadzone ustawą, przepisy karne. Dookreślono znane już z ustawy o sporcie przestępstwo podania substancji zabronionej wskazując precyzyjnie na substancje, których podanie będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, a w art. 49 wprowadzono nowy typ czynu zabronionego sankcjonujący dystrybucję, obrót, eksport i import substancji zabronionych.

Wygląda na to, że wejście w życie ustawy o sporcie oraz powołanie POLADA są jednoznacznym sygnałem, że walka dopingiem wkracza na wyższy poziom. O tym, że walka z dopingiem z czasem będzie nabierać na sile jest także fakt, że maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem finansowym ustawy antydopingowej ma systematycznie wzrastać i w roku 2025 planowo osiągnie poziom 6,7 mln złotych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Arbitraż w sporcie

Popularność arbitrażu jako alternatywy dla sądowego rozstrzygania sporów ma swoje źródłowe w jego niekwestionowanych zaletach jak poufność, szybkość postępowania i fachowość. Postępująca wymiana handlowa wpłynęła na rozwój i upowszechnienie się arbitrażu międzynarodowego, który z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników wśród przedsiębiorców uczestniczących w transakcjach międzynarodowych. Czy jednak arbitraż dotyczy wyłącznie spraw handlowych?

Opublikowane w

Prawny system zwalczania dopingu w sporcie

Dzisiejszy wpis napisany został z myślą o osobach chcących uzyskać podstawowe informacje dotyczące organizacji systemu zwalczania dopingu w sporcie na poziomie międzynarodowym oraz w Polsce.

Opublikowane w

Praktyki antykonkurencyjne międzynarodowych federacji sportowych

W ostatnich dniach Komisja Europejska wydała precedensową decyzję stwierdzając, że przepisy międzynarodowej federacji sportowej ograniczające sportowcom możliwość uczestnictwa w wydarzeniach nieautoryzowanych przez tę federację stanowią praktykę antykonkurencyjną naruszającą art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się wspomnianemu rozstrzygnięciu.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.